Vil bekjempe vold i reindriftsnæringen

Alvorlige voldsepisoder og kriminelle handlinger i reindriftsnæringa skal nå bekjempes.

Rein

Flere av reinbeitedistriktets medlemmer har blitt utsatt for vold og alvorlige lovbrudd. Nå krever de at myndighetene tar tak i saken, og at de som begår slike ulovligheter blir kastet ut av næringa.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ulovlig ommerking av rein og kriminelle handlinger rettet mot medlemmer av Reinbeitedistrikt 16 skaper frykt og et vanskelig arbeidsmiljø i reindriftsnæringa.

Nå krever de at myndighetene tar tak i saken, og at reindriftsutøvere som blir dømt for alvorlige lovbrudd også blir fradømt retten til å drive reindrift.

– Vi forventer at politiet tar tak i dette og retter et økt fokus på ulovligheter i reindrifta, sier advokat Gisle Loso som representerer Skaidansommerbeitesiida i reinbeitedistrikt 16.

Blir ingen Kong Krøsus av å drive med rein

Fradømt retten til reindrift

Reinbeitedistriktet har også sendt brev til Domstoladministrasjonen hvor de krever at reindriftsutøvere som blir dømt for alvorlige lovbrudd, også blir fradømt retten til å drive reindrift.

– Både i dyrevelferdslovgivningen og straffelovgivningen har vi muligheten til å fradømme retten til å drive reindrift, drive rein og inneha rein. Dette er ikke ukjent for påtalemyndighetene, forklarer Loso.

Også distriktsleder Nils Johan Gaup i reinbeitedistrikt 16 er enig i at dette kan være veien å gå for å få bukt med problemet. Han mener at dette er vanlig i andre næringer og bør gjelde også for reindrifta.

Artikkelen fortsett under bilde

Nils Johan Gaup

Distriktsleder i reinbeitedistrikt 16, Nils Johan Gaup, vil ta i bruk loven for å bekjempe vold og kriminalitet i reindriftsnæringa.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Dette er ikke noe nytt. Både taxisjåfører, bønder og andre er blitt fradømt retten til å drive næring. Men jeg kan bare huske en sak hvor en person ble fradømt retten til å drive reindrift, sier han.

Reindriftsplakat

I et brev fra distriktslederen til reindriftsforvaltningen kommer det fram at han ser svært alvorlig på situasjonen som har vært uakseptabel over flere år. Nå skal det tas affære. Reindriftsnæringa lager nå en egen reindriftsplakat.

– Vi ser at det er nødvendig å ta i bruk loven der det er snakk om gjentatte grove straffbare handlinger, som tyvslakting og ommerking. Det blir kriminelle handlinger hvis det også utøves vold og trusler mot personer. Det er alvorlige ting som skjer og det er ikke akseptabelt, sier distriktsleder Gaup.

Ønsker et godt arbeidsmiljø

Gaup sier at de fleste ønsker å ha et godt arbeidsmiljø slik at det er glede i å finne fellesskapsløsninger.

– Vi kan i alle fall ikke leve i en næring hvor det ikke er, sier han.

Gaup er klar på at det vil bli reagert på all uakseptabel atferd i framtiden.

– Jeg tror at hele reindriftsnæringen og alle distriktsstyrene og siidastyrene har et klart ansvar om å følge opp slike saker. Jeg har sagt at vi kommer til å sette inn tiltak med en gang hvis vi hører rykter eller ting som skjer på fjellet som ikke er akseptable, sier han.