Vil sikre kulturminner

Riksantikvaren krever arkeologiske utgravinger av to kulturminner i Gausvika i Harstad for å kunne godkjenne endring av reguleringsplan for den nye Hålogalandsveien. Det gjelder automatisk fredede kulturminner fra eldre steinalder og jernalderen. Det er gjort funn av ovner og flere groper i området skriver Riksantikvaren.