Normal

Vil ha oljen til Latter

Men miljøverndepartementet vil nekte Eni å velge utbyggingsløsning for Goliat før alle steiner er snudd.

 

Fiskeridirektoratet avskriver Repparfjorden, og nå vil Måsøy ha utredet Latter som ilandføringssted for olje.

 Ikke forenelig

Høringsuttalelsene foran Goliat-utbyggingen er klar. Oljeselskapet Eni har bedt om kommentarer til den planlagte konsekvensutredningen, og Fiskeridirektoratet i Finnmark slår fast at Repparfjorden med Repparfjordelva er uegnet for oljevirksomhet på grunn av statusen som nasjonal laksefjord og nasjonalt laksevassdrag.

- Dette er ikke forenelig med bygging av en oljeterminal, skriver direktoratet.

Reagerer

Miljøverndepartementet liker ikke at Eni allerede er godt i gang med vurderingen av utbyggingsløsninger for Goliat. Det vil gå utover høringsprosessen at den endelige konsekvensutredningen kun vil omhandle den utbyggingsløsninga Eni til slutt velger:

- Miljøverndepartementet se det som uheldig med en slik prosess, som medfører at høringen av konsekvensutredningen nærmest får svært liten reell betydning", skriver departementet.

Svekkelse

Statnett mener det vil føre til en svekkelse av forsyningssikkerheten i området dersom Goliat blir forsynt med strøm fra nettet.

- Ny kraftproduksjon vil også bedre forsyningssikkerheten i regionen og dermed også for Goliat, skriver Statnett.

- Fiskeridirektoratet sentralt krever at de sammen med fiskerne må trekkes inn i arbeidet med rørtraseer for å hindre konflikter, og slår fast at det beste vil være å følge samme rørledningstrase som Snøhvit inn til Melkøya. Det nest beste alternativet for fiskeriene er ilandføringsstedene som ligger i kortest avstand til Goliat-feltet.

Utredninger

Miljøorganisasjonene Bellona og Natur og Ungdom er imot utbyggingen av Goliat, men krever grundige utredninger på konsekvensene av den samlede påvirkningen på økosystemet.

- Akseptkriteriene i risikovurderingen av Goliat-utbyggingen må dessuten være strengere for nordområdene, enn for resten av norsk sokkel.

Ilandføring

De nordnorske fylkeskommunene, de fleste kommunene og regionrådet i Vest-Finnmark krever ilandføring. Dessuten må Eni bygge opp en organisasjon i nord. Troms fylkeskommune ser det "som uakseptabelt om det kun etableres fremskutte driftsorganisasjoner".

Tolvte time

Måsøy kommune har i tolvte time flagget to nye ilandføringssteder som de vil at Eni skal utrede, i tillegg til de sju som allerede er under utredning: Hallvika i Havøysund og Latter i Revsbotn.

Nordkapp kommune mener ilandføring vest for Nordkapp vil være en trussel mot Ingøya, Hjelmsøystauren og ikke minst Gjesværstappan, et av Europas viktigste og største fuglefjell. Oljesøl i Sarnesfjorden vil gi minimale skader, heter det.

- Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark mener det ikke er tvil om at utbyggingen av Goliat får konsekvenser for reindriftsnæringen, først og fremst i form av tapte beitearealer. Alternativet med full prosessering ute til havs vil ramme næringen minst.