NRK Meny
Normal

Tre nye kraftverk i Troms kan bygges

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt løyve til vasskraftverk i Tromsø og i Balsfjord.

Gamle Lårdalsåi kraftverk

Lavangselva, Vasselva og Reipkrokelva kraftverk får utbyggingstillatelse

Foto: Eystein M. Andersen, Team kulturarv

Lavangselva, Vasselva og Reipkrokelva kraftverk har fått løyve, medan Leirbukta, Smalak og Mellomdalelva kraftverk har fått avslag.

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 25 GWh straum i året. Dette tilsvarer forbuket av strøm til om lag 1250 hussteder. Prosjektene som fikk avslag kunne ha gitt ytterlegere 25 GWh/år.

Konsesjoner til de med mist påvirkning på allmenne interesser.

I vedtaket om Leirbukta kraftverk har NVE lagt vekt på at utbygging av de to elvene, Leirbuktelva og Rastelva, ville gi negative landskapsmessige konsekvenser i et verdifullt område for friluftsliv. I vedtakene om Mellomdalelva og Smalak kraftverk har hensynet til reindrift vært avgjørende for at kraftverkene har fått avslag.

For Lavangselva, Vasselva og Reipkrokelva kraftverk har reindrift, biologisk mangfold og samiske kulturminner vært sentrale tema. NVE mener at for de tre kraftverka er virkningene akseptable med avbøtende tiltak.