Sametingspresidenten advarer mot å innføre fjelloven i Nord-Norge

– Fjelloven ivaretar ikke samiske rettigheter, sier Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen

VIL IKKE HA FJELLOV I NORD-NORGE: Vibeke Larsen, som er partipolitisk uavhengig og president på sametinget, mener at Samerettsutvalgets forslag til lokal forvaltning må opp av skuffa før man begynner å snakke om fjelloven.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet tar sametingspresident Vibeke Larsen sterkt til orde for å ikke innføre fjelloven i Nordland og Troms.

I brevet skriver hun:

Jeg vil sterkt advare mot noen for politisk prosess for innføring av fjellova i Troms og Nordland.

Larsen: – Må kartlegges

Fjelloven sørger for at retten til land og vann på statseid grunn er på lokale hender. I dag gjelder fjelloven i Sør-Norge, men ikke i Nord-Norge.

I fylkene Nordland og Troms betyr det at Statskog, og ikke lokalsamfunnene, både bestemmer og tar betalt.

I brevet skriver Vibeke Larsen at hun har registrert at politiske partier og interesseorganisasjoner sterkt har tatt til orde for en utvidelse av fjelloven til å gjelde Nordland og Troms.

Til NRK sier hun at årsaken til at hun er bekymret for dette engasjementet er at fjelloven ikke ivaretar samiske rettigheter:

– Det er derfor vi fikk samerettsutvalget 2, som er klar på at man må kartlegge og anerkjenne samiske rettigheter i Nordland og Troms før man begynner å gjøre noe med forvaltningen. Derfor mener jeg at før man begynner å innføre fjelloven og endre på forvaltningen, må dette gjøres, sier Larsen.

– Hvilke samiske rettigheter er på kollisjonskurs med fjelloven?

– Vi skal ha en kartleggingsprosess også i Nordland og Troms, der rettighetene blir kartlagt og anerkjent. I fjelloven er det mange sterke interesser, men det er ikke mange sterke samiske interesser som sitter og forvalter områder som behandles av fjelloven. Vi ønsker å få en kartlegging av samiske interesser før vi endrer på forvaltningen.

Fjelloven

GJELDER IKKE I NORD: Fjelloven gir lokalsamfunnene mulighet til å bestemme og ta seg betalt.

Foto: NRK

Politisk mobilisering

Samerettsutvalget 2 la frem sin innstilling i 2007, men den er fortsatt ikke behandlet av politikerne. I forslaget foreslås det en modell for lokal forvaltning i Nordland og Troms, altså lokal rett til land og vann.

Etter NRKs mange saker som har tatt for seg både fjelloven og samerettsutvalgets innstilling har mange partier tatt til orde for at tiden er inne for å gjøre noe med modellen som i dag gjelder i Nordland og Troms.

Blant annet har Høyre på sitt landsmøte vedtatt at de ønsker å innføre fjelloven i de to fylkene. SV har forsøkt å få lokal forvaltning inn som et punkt i landbruksmeldinga som ble lagt frem i forrige uke, men da satte blant andre Høyre ned foten.

I Nordland har et enstemmig fylkesting vedtatt at å sette i gang ei utredning for å finne en ny modell for retten til land og vann for statseid grunn i fylket, og det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå fjelloven.

Senterpartiet og Troms fylkesting har valgt å rette fokus på det «glemte» forslaget til Samerettsutvalget 2.