– Samfunnet er relativt maktesløse

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, sier det er hull i rettssystemet, der vinningskriminelle som står for en rekke lovbrudd, kan gå fri som straffrettslig utilregnelige.

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn er tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer, og leder utvalget som går gjennom straffelovens regler om utilregnelighet. Han sier det jobbes med å finne løsninger for denne gruppen kriminelle i Justisdepartementet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

NRK fortalte mandag om politiet i Vest-Finnmark som står maktesløse overfor en 26 år gammel vanekriminell mann.

26-åringen fra Alta har i flere år vært en iherdig vinningskriminell i Vest-Finnmark, der lovbruddene i hovedsak gjelder grove tyverier fra bolighus, lommetyverier og tyveri av kredittkort.

Mannen regnes som strafferettslig utilregnelig, og kan verken pågripes eller straffes for sine handlinger. Dermed må politiet la mannen gå hver gang.

– Når en slik person ikke kan straffes, og de begår gjentatte forbrytelser av mindre alvorlig karakter, er samfunnet relativt maktesløse, men ikke helt, sier tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, som har stor fagkunnskap om utilregnelighet i norsk rettspraksis.

Politiet i Vest-Finnmark

Politiet i Vest-Finnmark gikk mandags kveld ut med informasjon til publikum om at mannen som begår grove tyveri, er tilbake i gatene. Selv kan de ikke gjøre noe med situasjonen.

Foto: Skjermdump.

– Er i utgangspunktet straffrie

– Hadde han begått alvorligere kriminalitet ville han blitt dømt overført til tvungent psykisk helsevern, og da ville domstolen tatt seg av den saken. Her er det altså mindre alvorlig kriminalitet som ikke er farlig for liv og helse. Da er de i utgangspunktet straffrie. Det vet politiet og de får derfor ikke pågrepet dem, sier Rieber-Mohn.

Dette er et problem flere steder i landet der vanekriminelle slipper unna, uten reaksjoner fra domstolen i Norge.

Årsaken til at den vanekriminelle i Alta faller utenfor systemet forklarer Rieber-Mohn slik:

– I vårt samfunn er det en grunnleggende verdi at for å gripe inn overfor syke mennesker som i prinsippet er uskyldige, så kreves det at de er en fare for andres liv og helse. Det er det grunnleggende mantraet.

Han tror dette er i ferd med å endre seg. Personer som faller tilbake til å gjøre små kriminelle handlinger som innbrudd i folks hjem og liknende, som er til og fra psykosen, har etter hvert fått større oppmerksomhet i rettssystemet.

Jobbes med løsninger

– Man var kanskje mer aktiv med tvangsinnleggelser og omgikk loven noe før. I dag er vi nok mer korrekt i forhold til loven. Da er det ikke hjemmel for å gjøre noe mer, og det er det man nå jobber med.

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Rieber-Mohn sier den vanekriminelle i Finnmark faller inn i et mønster man allerede har utredet. Der kom Mæland-utvalget med en rapport og et forslag til tiltak i 2008. Saken ble sendt ut på høring i 2009. Det har likevel ikke skjedd noe videre med forslag om en lovendring ennå.

– Meg bekjent så jobbes det i Justisdepartementet med å finne løsninger for denne gruppa. Det er likevel ennå ikke noe på bordet som gir politiet mulighet til å gripe inn overfor denne personen, annet enn lov om psykisk helsevern, sier han.

Etterlyser regelendring

Fungerende politimester Thomas Eliassen Darell i Vestfinnmark politidistrikt har etterlyst en regelendring for å kunne gjøre mer i slike saker.

– I Sverige sier regelverket at om strafferettslig utilregnelige utøver en handling, som ikke er motivert av denne tilstanden, så vil de kunne straffes uansett, sa Darell til NRK mandag kveld.

Politimesteren mener det er flere ting å gjøre. Blant annet kan tvangsinnleggelser fra helsevesenet fungere bedre, og man kan endre regleverket rundt varetektsfengsling, selv uten domfellelse.

Rieber-Mohn er leder i et utvalg som av tidligere justisminister Grete Faremo ble nedsatt i 2013, i etterkant av 22. juli-saken.

– Det saken i Finnmark omhandler, faller utenfor vårt utvalgs mandat, så vi har måttet avgrense vår utredning mot denne kategorien. Jeg vet likevel at de i justisdepartementet har oppmerksomhet rettet mot temaet, og de jobber med tiltak, men det har ikke kommet noe derfra ennå.

Hull i systemet

Tingrett

Det er et hull i lovverket og systemet for vinningskriminelle som er regnet som straffrettslig utilregnelige.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Hvorfor har det oppstått et hull i systemet, mellom de som er veldig utilregnelig og de som ikke er utilregnelig nok, til å straffes for sine handlinger?

– Jeg har undret meg litt over dette. Jeg har jobbet med strafferettslig utilregnelighet og spørsmålene det reiser i en 40-årsperiode. Lenge visste man ikke at personer som begikk vinningskriminalitet og småkriminalitet, gjorde det om igjen, samt var jevnlig aktivt psykotiske. Dette er en gruppe kriminelle som for meg er relativt ny i rettslig sammenheng.

Han tror det kan være at man før i tiden sørget for tidligere fengslinger, og at man i dag er blitt mer forsiktig med å føye unna loven.

– Man var kanskje mer aktiv med tvangsinnleggelser og omgikk loven noe før. I dag er vi nok mer forsiktig og samtidig korrekt i forhold til loven. Da er det ikke hjemmel for å gjøre noe mer, og det er det man nå jobber med å løse, sier han.

Symptomer på psykoser

– Inntil det foreligger endrede lover som gir en klarere hjemmel for å gripe inn, så vil jeg som påtalemyndighet være veldig obs på at det er bare den som er i en aktiv psykotisk fase, med virkelig klare symptomer på psykose, som er utilregnelig, sier advokaten.

Det er ikke nok å ha en psykotisk grunnlidelse hvis den ikke er i full blomst. Det er bare om psykosen er i full blomst med aktive og sterke symptomer at det skal lede til straffrihet, understreker han.

– Gjør så godt vi kan

Thomas Eliassen Darell

Fungerende politimester Thomas Eliassen Darell i Vesfinnmark politidistrikt, etterlyser en regelendring for å få bukt med denne typen kriminelle som er strafferettslig utilregnelig.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Darell i Vestfinnmark politidistrikt sier til NRK at det nylig ble gjort en ny vurdering av 26-åringens psykiske helsetilstand, men at han på ny ble vurdert strafferettslig utilregnelig.

– Politiet gjør så godt vi kan, men av og til så er ikke regelverket slik at vi kan gjøre det som vi mener gagner samfunnet best, sier fungerende politimester Darell til NRK.

– Er det ingenting politi og påtalemyndighet kan gjøre i slike tilfeller som dette i Alta?

– Jeg stiller da spørsmål tilbake om påtalemyndigheten tolker utilregnelighetsregelen riktig. Ser de mulighetene rundt psykisk helsevern som allerede ligger i lovgivningen? sier Rieber-Mohn og legger til;

– Det er for øyeblikket det eneste man har å gjøre.