NRK Meny
Normal

Politi-lovbrudd kan bli lovlig

Flere politidistrikter i Norge bryter loven når innsatte i arresten kameraovervåkes. Politidirektoratet ønsker en regelendring som gjør slik overvåkning lovlig.

Østfinnmark politidistrikt

I kjelleren ved politihuset i Kirkenes, der Østfinnmark politidistrikt har hovedsete, har alle innsatte i politiarresten blitt videoovervåket.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er svært kritisk til at politiet i dag ikke følger regelverket.

– Jeg har stor forståelse for utfordringene politiet har i bestrebelsen med å ivareta de innsattes helse og sikkerhet. Det kan godt hende at kameraovervåkning er et effektivt middel for å oppnå dette, men det må være i tråd med regelverket, sier Falkanger til NRK.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

Avdelingssjef Kristine Langkaas i Politidirektoratet (POD) sier til NRK at etaten tar Sivilombudsmannens uttalelser på alvor.

– Derfor anmoder vi nå Justis- og beredskapsdepartementet om en presisering av regelverket, sier hun.

– Bryter regelverket bevisst og systematisk

Sivilombudsmannen avdekket brudd på politiarrestforskriften etter besøk av cellene ved Oslo politidistrikt.

I et brev til både distriktet og Politidirektoratet (POD) skriver Sivilombudsmannen 6. november i fjor:

«Det er imidlertid svært lite tilfredsstillende at Oslo politidistrikt, i likhet med enkelte andre politidistrikter, har en praksis som er i strid med gjeldende regelverk. At Oslo politidistrikt i denne sammenheng ser seg nødt til bevisst og systematisk å bryte regelverket for å ivareta sikkerheten til arrestantene, er en praksis som ikke kan vedvare over tid.»

Også ved Østfinnmark politidistrikt ble det i år avdekket lignende regelbrudd. Det sentrale tilsynsutvalget i POD påpekte her at kameraovervåkning er et inngripende tiltak som bare må skje etter en individuell og helhetlig vurdering.

– Videoovervåkning har kommet i tillegg til ordinær inspeksjon, men det er helt klart at det ikke er nødvendig med videoovervåkning i alle tilfeller. Dette er noe vi har innskjerpet nå, sa politiinspektør Laila Søndrol til NRK .

Overvåkingskamera på Breiviks celle

Kameraovervåkning inne på cella (illustrasjonsbilde).

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

– Tvunget til å fortsette praksisen

Til tross for den sterke kritikken fra Sivilombudsmannen sluttet ikke Oslo politidistrikt med kameraovervåkning av cellene.

– Jeg har likevel sett meg tvunget til å fortsette med denne praksisen av hensynet til arrestantenes sikkerhet. Jeg finner dagens rettslige situasjon uholdbar og har gjort Politidirektoratet oppmerksom på dette, skriver politimester Hans Sverre Sjøvold i et brev til Sivilombudsmannen i november i fjor.

Sivilombudsmannen sier at dette er uheldig.

– Dagens regelverk gjelder, og det må myndighetene selvfølgelig innrette seg etter, sier Falkanger til NRK.

– Kameraovervåkning redder liv

Seksjonssjef Kristine Langkaas i PODs politifagavdeling sier til NRK at direktoratet om kort tid vil foreslå for Justis- og beredskapsdepartementet at regelverket blir presisert.

– Det er svært vanskelig å gjøre en kvalifisert vurdering av hvilke arrestanter som kan stå i fare for å skade seg selv. For å redusere risikoen for dette blant de innsatte er det behov for en videre adgang til kameraovervåkning, forklarer Langkaas.

Hun viser til «Politiarrestprosjektet» som undersøkte dødsfall i norske politiarrester.

– Den viser en markant nedgang i antall dødsfall de siste ti årene. Det er sammensatte årsaker til dette, og en av årsakene er at det har vært mer tilsyn av helsepersonell. Prosjektet har også nevnt økt bruk av kameraovervåkning som en mulig medvirkende årsak til dette, sier Langkaas.

I korrespondansen mellom POD og Sivilombudsmannen framkommer det at POD har kommet i tvil om dagens bestemmelser om kameraovervåkning tjener arrestantene på beste måte.

– Derfor er det behov for å ta dem opp til ny vurdering, skriver POD i et brev til Sivilombudsmannen.

POD ønsker en endring i regelverket for å gi adgang til kameraovervåkning også i tilfeller hvor en konkret helserelatert sikkerhetsrisiko ikke lar seg påvise.

– Politisk spørsmål

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til NRK at dette er en politisk avveining.

– Hvordan man skal avveie hensynet til den enkeltes personvern og integritet opp mot politiets behov for å passe på den innsattes helse og sikkerhet ikke står i fare, vil være et politisk spørsmål, sier han.

Oslo politidistrikt har mellom 10.000 og 12.000 innsettelser pr. år i sentralarresten.

Ifølge redegjørelsen distriktet har sendt til Sivilombudsmannen registreres det et betydelig antall skader og avvik.

– I 2010 ble det registrert cirka 130 tilfeller av forsøk på selvskading, hvorav nesten 80 prosent skjedde i løpet av det første døgnet i arresten, skriver politidistriktet.

Avdelingssjef Kristine Langkaas understreker at politiet forholder seg til gjeldende regelverk.

– Kan Oslo politidistrikt fortsette med praksisen de har fulgt til nå?

– Politiet må som sagt forholde seg til regelverket som gjelder til enhver tid, svarer Langkaas.