Omorganisering ved UiT: – Ingen oppsigelser

En arbeidsgruppe foreslår ny organisering av UiT Norges arktiske universitet og støtter demed universitetsstyrets ønske om færre fakulteter.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Det kan bli organisatoriske endringer ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Universitetsstyret vil ha færre fakulteter enn de åtte man har i dag ved UiT Norges arktiske universitet. Derfor ble det satt ned en arbeidsgruppe som torsdag la fram forslag til ny faglig organisering. Arbeidsgruppen er splittet, og foreslår to ulike modeller, en med fire fakulteter og en med sju.

Alle vil bli berørt

Fire-fakultetsmodellen vil påvirke alle dagens fakultet. Her foreslås det:

  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen til én enhet.
  • Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag deles slik at Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Institutt for reiseliv og nordlige studier flyttes til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
  • Det kunstfaglige fakultet. Idrettshøgskolen flyttes til Det helsevitenskapelige fakultet sammen med Avdeling for vernepleie.
  • Juridisk fakultet slås sammen med Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.

Modell med små endringer

Den andre modellen med sju fakultet vil ifølge arbeidsgruppa medføre små endringer i forhold til dagens organisasjon.

  • Det kunstfaglige fakultet slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
  • Avdeling for vernepleie innplasseres i Det helsevitenskapelige fakultet.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av alle dekanene, to studentrepresentanter, to fagforeningsrepresentanter ved UiT og tre eksterne representanter.

Ingen mister jobbene sine

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Rektor og styreleder ved UiT, Anne Husebekk mener per nå at fire fakultet er den beste modellen for å ruste universitetet for framtiden.

– Men i en prosess er det slik at en styreleder ikke kan ta et veldig sterkt standpunkt før hele prosessen er ferdig. Så jeg er lydhør, og vil besøke miljøene våre i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta før høringsfristen går ut, sier Husebekk.

Hun erkjenner at ansatte vil oppleve store endringer dersom man lander på fire fakulteter.

– Det betyr jo at veldig mange vil få nye oppgaver, eller de samme oppgavene med en annen ledelse. I styret ved UiT har vi forberedt denne gjennomgangen siden 2015, og har vært forberedt på at en organisasjonsendring kunne komme. Vi har jo flere prosesser som går i retning av endringer i organisasjonen, og vi er pålagt å slanke administrasjonen. Det er naturlig å se disse prosessene i sammenheng, sier Husebekk.

– Kan ansatte miste jobbene som en følge av omorganiseringer?

– Det er en forutsetning at alle beholder en stilling ved UiT. Dette er en omorganisering på lik linje med fusjonene, og det er ingen oppsigelser i forbindelse med dette.

Rapporten skal på høring, med høringsfrist 15. juni. Universitetsstyret fatter endelig vedtak i saken 29. juni.