Nytt vannkraftsanlegg på Reinøya

NVE har gitt Bekk og Strøm AS løyve til å bygge Reinskardelva kraftverk på Reinøya i Karlsøy kommune. Kraftverket skal kunne gi inntekter til eier, grunneiere og kommunen, og skape lokal verdiskapning. Ved utbygging vil reindriftsnæringen og friluftsliv-brukere bli berørt, varsler NVE. Landskapsinntrykket nederst i Reinskardalen vil bli endret permanent, men NVE vurderer at nytten av fornybar energiproduksjon er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser. Les mer her.

Reinskard kraftverk i Karlsøy
Foto: Geir Arnesen / Ecofact