NRK Meny
Normal

Bebyggelsen ligger i faregrensene for skred

NVE har utarbeidet et nytt faresonekart for skred i Loppa kommune i Finnmark. Det viser at bebyggelsen er mest skredutsatt.

Øksfjord

Øksfjord er et av tettstedene som ifølge det nye faresonekartet til NVE er mest utsatt for skred.

Foto: Atle Markeng / NRK

Mandag 5. mai overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faresonekart for skred til Loppa kommune.

Her har de kartlagt åtte områder i Loppa kommune, som viser at bebyggelsen er mest utsatt for snøskred og steinsprang.

– Loppa kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfaren i utvalgte områder med bebyggelse. Vi ser at deler av bebyggelsen ligger innenfor faregrensene for skred, forteller Aage Josefsen, regionsjef i NVE på deres nettsider.

Områdene det er utarbeidet slike faresonekart for er Øksfjord, Bergsfjord, Sør-Tverrfjord, Nuvsvåg, Langfjordhamn, Kreken, Ingaelva og Øyra - Seivika.

Ifølge NVE er kartene enkle i bruk og tar høyde for skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

Faresonene er tegnet inn i kartet, slik at kommunen bare trenger å holde seg til en skredsone. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er utsatt for skred.

– Gjennom kartlegginga har vi fått ny kunnskap om skredutfordringene i Loppa kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksbehandling, for å vurdere behov for sikringstiltak, og for lokal skredberedskap, forteller Josefsen på nettsiden.

For å kunne utarbeide slike faresonekart er det gjort studier av kart og flybilder, terrengmodellanalyser, og feltbefaringer.

Kartene blir så produsert på digital form, slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.