Lønnsomt å utvide Svalbard-havn

Kystverket mener det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å utvide havna i Longyearbyen. – En gledelig konklusjon, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Snøhetta

En løsning med flytekai med tilpasset bygningsmasse er å foretrekke framfor faste kaier, viser analysene.

Foto: Skjermdump / Snøhetta

– Denne rapporten fra Kystverket til Samferdselsdepartementet er helt i tråd med våre lokale anbefalinger. Det er avgjørende for oss å få til ei utvidelse snart. Da må Stortinget bevilge penger, sier Olsen.

Ei havn vil koste over 100 millioner kroner.

Longyearbyen havn og Svalbard lufthavn utgjør de to eneste transportforbindelsene mellom Longyearbyen og fastlandet.

Reiselivsnæringen og forskningsaktiviteten på Svalbard er i vekst, og havna er sentral i mye av denne virksomheten.

Etter flere år med betydelig trafikkvekst opplever de økende problemer med å ta imot skip, spesielt i sommermånedene når trafikken er på sitt høyeste.

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å gjennomføre en utredning. Rundt ti forskjellige alternativet er vurdert.

Forsvarlig å utvide

– Analysene som er gjort viser at en utvidelse av kapasiteten i Longyearbyen havn er forsvarlig ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering, i første rekke for å ivareta det store og økende antallet skip og passasjerer innenfor reiselivet.

Det sier avdelingssjef for senter for transportplanlegging, plan og utredning i Kystverket, Thor Vartdal, som har vært prosjektleder for utredningen.

Anbefalingen er basert på prognoser som viser at både reiseliv, forsknings- og undervisningsaktiviteter vil utvikle seg i positiv retning.

Analysene viser dessuten at en løsning med flytekai med tilpasset bygningsmasse er å foretrekke framfor faste kaier, både på grunn av vanskelige grunnforhold i Longyearbyen, samt flytekaiens store fleksibilitet.

Lønnsomt med fiskerihavn

Et annet klart funn i utredningsarbeidet er at etablering av en fiskerihavn i Longyearbyen har svært positiv samfunnsøkonomisk nytte.

I rapporten blir det planlagt at det igangsettes videre planlegging av et alternativ som innebærer etablering av to nye havneavsnitt i Longyearbyen: en kai med fryselager for mottak av fisk (fiskerihavn) og en stor flytekai med terminalbygg særlig rettet inn mot passasjertrafikk og forskningsfartøy (ekspedisjonshavn).