Legeforening: – Vi mangler minst 60 geriatere

– Stortinget har bestemt at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Da mangler vi minimum 60 leger som er spesialister på syke eldre og deres helse.

Sykehjem illustrasjon

Syke eldre i Nord-Norge risikerer å ikke få den samme spesialiserte behandlingen som andre. Rekrutteringen av geriatere går trådt.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Det mener Norsk geriatrisk forening. De har på oppfordring fra NRK gjort et anslag over hvor stort behovet er nå.

Helse Nord er ett av foretakene som mangler geriatere. Syke eldre i Nord-Norge risikerer derfor å ikke få den samme spesialiserte behandlingen som andre. Rekrutteringen av geriatere går trådt.

I dag er drøyt én av ti personer i Norge 70 år eller mer. Denne andelen vil øke, viser tall fra SSB. Derfor mener både stortinget og helsemyndigheter at det blir viktig å få på plass flere geriatere.

– Geografisk diskriminerende

Nils J. Holand

– Hvor du bor bestemmer hvilken hjelp du får som eldre syk, sier Nils J. Holand.

Foto: privat

En oversikt fra Norsk geriatrisk forening viser at det er store forskjeller i hvor eldre kan få behandling av geriatere.

– Geriatri har dokumentert effekt i norske og utenlandske studier. Behandling i geriatrisk sengeavdeling sammenlignet med "vanlig" indremedisinske avdelinger, det kan være for eksempel hjerteavdeling, viser at de som har blitt behandlet i geriatrisk har lavere dødelighet- og sykelighet, og klarer seg lengre i eget hjem, sier leder Nils J. Holand.

– Utgangspunktet er at alle har rett til de samme helsetjenesten uansett hvor de bor i landet. Sånn er det ikke i dag.

Nils J. Holand

Holand forteller at i Bergen bestemmes behandlingen av hvilken bydel de eldre bor i. Haukeland sykehus har ingen geriatrisk avdeling, men det har Haraldsplass sykehus.

Lang utdanning på 14 år

Geriatrisk pasienter er allerede i sykehusene i dag, det blir ikke flere pasienter av å organisere sykehusene etter befolkningens behov, mener Holand. Han forteller at det er mange unge leger som vil bli geriatere, men som ikke tør fordi det ikke finnes stillinger eller miljøer.

Det tar mer enn 14 år å utdanne seg til spesialist i geriatri. Først må studenten ta legeutdanningen, så spesialisering i indremedisin, deretter spesialiseringen i geriatri.

– Helse Nord sier de sliter med rekruttering, gjelder det for hele landet?

– Det er mest en unnskyldning som brukes og som er selvforsterkende.

– Hva er løsningen?

– Flere stillinger er løsningen, absolutt.

– Norsk geriatrisk forening har hatt en økning i medlemsmassen på 50 prosent de siste åtte årene og jeg møter stadig leger som vil utdanne seg denne vegen, men de tør altså ikke.

Nils J. Holand

Få har oversikt

NRK har spurt Helse Nord og Helsedirektoratet om hvor stort behovet for geriatere er nå og i tida framover. Fra Helsedirektoratet får vi dette svaret via sms:

«Vi har ikke tall på hvor mange geriatere vi mangler i dag eller hvor mange det vil være behov for framover. De regionale helseforetakene har laget en modell som skal brukes til å beregne framtidig behov for leger, men den er nettopp tatt i bruk og vi har foreløpig ingen resultater. »

Klinikksjef Geir Tollåli

– Vi har utdanningsprogram for spesialister, men få leger vil, sier fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen

Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli, sier at dette er vanskelig å svare på:

– Vi er ikke helt klar over hvordan dette faget vil utvikle seg videre. Faget favner både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dessuten er hele strukturen på spesialistutdannelsen i ferd med å endres ganske radikalt, sier Tollåli.