Lagmannsretten opprettholder strenge narkodommer

Hålogaland lagmannsrett har nylig avsagt dom mot tre menn som var tiltalt for grove narkotikaforbrytelser. Lagmannsretten opprettholder dommene fra tingretten.

Narkosak

Et parti på 14 kilo hasj som ble funnet i en garasje i Nord-Troms.

Foto: Politiet

I fjor høst ble en mann fra Litauen dømt til ti års fengsel for smugling og omsetning av store mengder amfetamin og hasj. En mann fra Vest-Finnmark fikk sju års fengsel i samme sak, mens en mann fra Øst-Finnmark ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

To av dem anket dommene i sin helhet, mens den tredje anket over straffeutmålingen.

Dommene står fast

Nå har Hålogaland lagmannsrett behandlet saken, og er kommet til at straffen for alle de tre skal bli stående. Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at de har utført de handlinger de ble dømt for i tingretten, og at de straffene som de tiltalte ble idømt, er korrekte.

I tillegg til dommen på ti års fengsel, må hovedmannen tåle inndragning av 3,5 millioner kroner og en Mercedes personbil.

I tingretten ble det slått fast at de tiltalte utgjorde en godt organisert gruppe, og at narkotikavirksomheten hadde pågått over lang tid.

I tvil om anke

I tingretten ble en fjerde mann, som også sto tiltalt, frikjent. Aktor la der ned påstand om at mannen skulle dømmes til tre års fengsel, men retten kom til at påtalemyndigheten ikke klarte å legge fram tilstrekkelig bevis for skyld, og mannen ble dermed frikjent. Aktor Torstein Linquister sa etter at dommen ble forkynt, at han ville vurdere å anke frifinnelsen.

Det ble aldri fremmet noen anke, og frifinnelsen er dermed rettskraftig. Lindquister sier i dag at de gjorde en grundig vurdering, men kom til at de ikke ønsket å anke denne dommen.

Aktor sier for øvrig at han er svært tilfreds med at lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten.

En kvinne, som også var tiltalt i saken, ble i tingretten idømt samfunnsstraff. Hun godtok dommen, som dermed er rettskraftig.