NRK Meny
Normal

Hovedpostene for Svalbard

 

 

· Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene fremover. I denne sammenheng utarbeider Utenriksdepartementet en strategi for nordområdene. Nordområdestrategien skal være langsiktig og preget av koordinering og samarbeid. Dette innebærer en satsing på flere områder. Svalbard er en viktig del av våre nordområder og en vedvarende satsing på Svalbard i tråd med målene for norsk svalbardpolitikk vil markere at Norge er tilstede i nordområdene.

· Skatten i lønnstrekkordningen på Svalbard ble økt fra 1. januar 2006. Økningen skyldes en tilpasning til skattereformen på fastlandet. Skatt er et viktig virkemiddel i norsk svalbardpolitikk og det er av den grunn nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på skattesystemet på Svalbard. Dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2007. Regjeringen foreslår derfor som en midlertidig løsning at det innføres et eget svalbardfradrag fra og med inntektsåret 2006. Fradraget vil bli gitt til alle som er bosatt på Svalbard og som har oppholdt seg der i minst 12 måneder. Fradraget blir på inntil 7.200 kroner per år, noe som tilsvarer et fradrag i lønnsinntekt på om lag 60 000 kroner per person. Endringen har virkning fra 2006 og innebærer en lettelse på 13 millioner. Dette støtter opp under målene for Svalbard-politikken om redusert pendling og mer stabil bosetting på Svalbard, samtidig som det vil motvirke uheldige fordelingsvirkninger av økningen i lønnstrekksatsen som ble vedtatt i forbindelse med Najonalbudsjettet 2006.

· I tillegg til fradraget i lønnsinntekt legger Regjeringen opp til å innføre et eget svalbardtillegg i barnetrygden tilsvarende det man har for barnefamilier bosatt i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms. Dette tillegget skal gis fra og med inntektsåret 2007

· For første gang blir det foreslått tilskudd til Svalbard Museum på 1 million kroner. I tillegg blir det gitt tilskudd til bibliotektjeneste på Svalbard med 0,2 millioner kroner og til kulturtiltak generelt 0,1 millioner kroner.

 

· Det foreslås en bevilgning på 74,5 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det er lagt inn 23,6 millioner kroner knyttet til Svalbard Forskningspark. Videre er det lagt inn helårsvirkning av fem doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet.

· Regjeringa har i 2006 vedteke å etablere Svalbard globale frølager, som skal vere eit spesialbygd fryselager med lagring av dublettar av frø frå frøsamlingar frå heile verda. Dette er eit sikringstiltak, retta inn mot å ta vare på det biologiske mangfaldet i landbruket, spesielt matvekstar av stor verdi for matforsyninga. Lokaliseringa til Svalbard er eigna på grunn av permafrost, stabile politiske forhold og god infrastruktur i eit vitskapleg miljø. Det er lagt inn framlegg om løyvingar til oppstart og drift av Svalbard globale frølager som skal stå ferdig hausten 2007, i eit samarbeid mellom Utanriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Staten skal eige dette, medan Nordisk genbank får ansvar for dagleg drift og den faglege verksemda. Frøa som blir lagde inn er deponerte av eigarinstitusjonane, som sjølv dekkjer kostnadene til innlegginga. Løyvinga i statsbudsjettet dekkjer kostnader gjennom heile året til planlegging og oppstart av den faglege verksemda og drift av anlegget i om lag fire månader. Statsbygg har ansvar for sjølve bygginga, og Utanriksdepartementet vil også bidra til finansieringa med eit eingongsbeløp til etableringa.

· Nedgangen i Norsk Polarinstitutts driftsramme skyldes at man har konsekvensjustert ut 9,3 millioner kroner som var et engangsbeløp til inventar og utstyr i forbindelse med innflytting i Forskningsparken i Longyearbyen.