NRK Meny
Normal

Fylkesmannen kan stanse Finnmarks største oppdrettsanlegg

I 2011 fikk Norway Royal Salmon ja til å utvide produksjonen på sitt oppdrettsanlegg på Mortensnes utenfor Alta. Nå vil Fylkesmannen konsekvensutrede oppbygginga.

Oppdrettsanlegg

7200 tonn oppdrettslaks samlet på ett anlegg er en trussel for vill laksefisk mener Fylkesmannen.

Foto: marine Harvest

– Det er utfordrende når noen mener forskjellig fra år til år. Det er viktig for næringen at det er forutsigbarhet i det vi gjør, sier Per Magne Bølgen som er daglig leder i Norway Royal Salmon (NRS) Finnmark.

Med hele 5 nye konsesjoner i Finnmark, vil NRS øke sin oppdrettsproduksjon med 35% i fylket.

NRS planlegger å øke produksjonen på anlegget på Mortensnes fra 3600 tonn biomasse (oppdrettsfisk) til 7200 biomasse, noe som vil gjøre anlegget til fylkets største.

Her planlegger NRS et gigantanlegg

NRS planlegger Finnmarks største oppdrettsanlegg på Mortensnes som ligger fem kilometer utenfor grensen (rød strek) til nasjonal laksefjord.

Foto: NRK

Ifølge Bølgen har lokaliteten på Mortensnes gode miljøforhold med gode strømningsforhold og god evne til å restituere seg i forhold til lovlig utslipp.

– Vi tror at denne lokaliteten er god, og det har Fylkesmannen sagt tidligere. Vi søkte på lokaliteten for at vi ønsker å få en bedre lokalitetsstruktur i Altafjorden, forklarer Bølgen.

– Vil gi bedre rømningssikring

Per Magne Bølgen, daglig leder NRS Finnmark

Daglig leder i NRS Finnmark, Per Magne Bølgen, etterlyser forutsigbarhet fra Fylkesmannen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Som en del av utvidelsen vil NRS avslutte produksjonen på et anlegg fire kilometer unna Mortensnes som i dag har 1800 tonn biomasse, og flytte den til det planlagte gigantanlegget.

– Vi slipper å flytte fisk rundt omkring på de forskjellige anleggene. Det vil være bedre for fiskehelsen, for lus, og bedre rømningssikring, sier Bølgen.

Men Fylkesmannen mener det er behov for konsekvensutredning i forbindelse med utvidelsen.

– Vill sjøørret og sjørøye i denne delen av Altafjorden har de siste årene hatt så mye lus at det er høy sannsynlighet at lusen reduserer bestanden av villfisk, sier Stig Moen som er seksjonsleder for miljø og klima hos Fylkesmannen i Finnmark.

I forhold til en høring om dette, er det fylkeskommunen som tar stilling til og avgjør om det skal gjennomføres en utredning. Det er i denne prosessen Fylkesmannen nå mener det er nødvendig å se nærmere på saken.

Rett utenfor nasjonal laksefjord

I 2011 skrev Fylkesmannen i en naturfaglig uttalelse i forbindelse med en utvidelse på Mortensnes:

  • «Vi mener endringen er forsvarlig med hensyn til akvakulturloven(...)samt naturmangfoldslovens bestemmelser»

Fylkesmannen mente også at lokaliteten ikke var i konflikt med vill laksefisk i området. Da utvidet NRS produksjonen fra 2700 tonn biomasse til 3600 tonn.

I forbindelse med den planlagte utvidelsen fra 3600 til 7200 tonn skriver Fylkesmannen 24. november 2014:

  • «Det kan ikke utelukkes at virksomheten kan føre til negativ påvirkning på villaksen i Altaelva og annen anadrom laksefisk i Altafjorden»

Fylkesmannen legger i brevet vekt på at lokaliteten på Mortensnes ligger fem kilometer utenfor grensen til nasjonal laksefjord.

Lakselus

Sannsynligheten for at vill sjøørret og sjørøye dør på grunn av lakselus i Altafjorden har økt siden 2010.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Risikovurderinger gjort av Havforskningsinstituttet viser at sannsynlighet for lakselusrelatert dødelighet på sjørøye og sjøørret i Altafjorden var lav i 2010, mens den ble regnet som høy i 2013.

Samtidig sier Fylkesmannen at en utvidelse av denne størrelsen som NRS nå planlegger på Mortensnes oppfyller andre krav enn den som ble gjort på samme anlegg i 2011.

– Den utvidelsen var ikke så stor og regnes ikke som en større utvidelse. Dermed gjennomførte heller ikke Fylkeskommunen høring om spørsmål om konsekvens utredning, forklarer Moen.

Finnmarks største oppdrettsanlegg - det blir resultatet når Norway Royal Salmon dobler produksjonen sin på Mortensnes utenfor Alta.
Men nå reagerer både fylkesmannen og ordføreren i Alta på at det ikke er gjort en konsekvensutredning på hva et slikt anlegg har å si for villaksen i Altafjorden.
Mortensnes ligger nemlig kun 5 kilometer utenfor grensen til en nasjonal laksefjord. Mortensnes ligger nemlig kun 5 kilometer utenfor grensen til en nasjonal laksefjord.
BLOKK: 7200 tonn laks samlet på en plass.
Det kan bli en realitet om Norway Royal Salmon får bygge Finnmarks største oppdrettsanlegg på Mortensnes utenfor Alta, kun 5 kilometer fra grensa fra nasjonal laksefjord.
Fylkesmannen i Finnmark mener et slikt anlegg ikke tar hensyn til villaksen, og ønsker derfor en konsekvensutredning.
En utredning ordfører i Alta har etterlyst lenge.
SYNC: Laila Davidsen
BLOKK: I april 2013 rømte det minst 15.000 laks fra et oppdrettsanlegg i Altafjorden.
Innerst i fjorden har villaksbestanden sin gyteplass i Altaelva.
Elveeierlaget stiller seg kritisk til planene om å bygge Fylkets største oppdrettsanlegg så nært en nasjonal laksefjord.
SYNC: Tor-Erland Nilsen
BLOKK: Norway Royal Salmon har fått konsesjoner på å øke sin produksjon i Altafjorden.
De mener derimot at risikoen for rømning reduseres når flere laks samles på færre lokaliteter.
SYNC: Per Magne Bølgen

Ordfører Laila Davidsen i Alta kommune støtter Fylkesmannens vurdering om konsesjonsutredning av utvidelsen av oppdrettsanlegget på Mortensnes.