Flere skal få psykiatrisk hjelp utenfor institusjoner

Oppsøkende behandlingstilbud for psykiatriske pasienter reduserer antall tvangsinnleggelser og liggedøgn. Nå skal tilbudet innføres flere steder enn i Tromsø.

Innsatt

Illustrasjonsbilde.

Foto: Runa Victoria Engen

ACT-temaet er et team bestående av ulike helse- og psykiatriarbeidere som aktivt oppsøker psykiatriske pasienter, og som følger dem opp utenfor institusjoner.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ønsker å få et slikt tilbud på plass ved de distrikt-psykiatriske sentrene i Harstad, på Storslett, i Narvik og på Storsteinnes.

Siren Hoven

Leder for psykiatrisk avdeling ved UNN, Siren Hoven.

Foto: MARIT EILERTSEN / NRK

Det bekrefter leder for psykiatrisk avdeling ved UNN, Siren Hoven.

– Et ACT-team består av kommunalt ansatte folk og ansatte ved de distrikt-psykiatriske sentrene. Det er et stort arbeid som står foran oss for å utvikle flere team, enten rene ACT-tem som er en egen modell med egen håndbok eller ACT-lignende virksomhet. Noen av kommunene er for små til å ha rene ACT-team.

Hjelp også utenfor institusjon

Tidligere skrev NRK om ACT-teamet i Tromsø og deres aktivt oppsøkende tverrfaglige team som sørger for alle nødvendige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte hjelpebehov.

Målgruppen er personer med psykiske lidelser som alvorlig bipolar lidelse og schizofreni-spektrum, noen har slike lidelser i kombinasjon med rusmiddelmisbruk.

Satsingen på ACT-team i Norge startet i 2009, og per 2016 finnes det til sammen 12 team i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Teamet består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater/lege, psykolog, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og/eller andre, og er et samarbeid mellom kommunenes helse- og omsorgstjeneste og distriktspsykiatriske sentre (DPS) i psykisk helsevern.

Flere får hjelp hjemme

Hele 95 prosent av alle personene som blir oppsøkt av et ACT-team rapporterer om at de opplever hjelpen som god. Derfor ønsker også UNN å utvide tilbudet i sitt oppdragsområde.

– Utviklingen ved mer hjemmebasert og utadrettet poliklinisk arbeid er en ønsket utviklingsretning for psykisk helse og rusbehandling, sier Siren Hoven.

– Lykkes vi vil mange som sliter få et kvalitativt bedre liv, stole mer på helsetjenesten og klare i større grad å dra nytte av tilbudet de får.

Hoven påpeker at utfordringene i UNN sitt oppdragsområde er knyttet til at selve modellen er utviklet i større byer, og at man må tilpasse det lokalt.