Fem lensmannskontorer legges ned

Fem lensmannskontorer i Troms blir trolig foreslått nedlagt. Mest utsatt er Skjervøy, Kvæfjord, Skånland, Sjøvegan og Ibestad.

Tromsø politistasjon

Troms fylke er blitt samlet til et politidistrikt. Her det nye politihuset i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I dag er det 13 lensmannskontorer og polititjenestesteder i Troms. Nå pågår det en diskusjon om Bardufoss eller Setermoen skal ha kontor i framtida. Ordfører Nils Foshaug i Målselv ønsker å opprettholde kontoret for indre Troms i hans kommune, og ikke flytte til nabokommunen Bardu.

– Det vil være synd om kontoret i Målselv legges ned. Dette kontoret kan vise til svært gode resultater, også når det gjelder forebygging.

Saken til politimesteren

Mandag var det et møte i Harstad i styringsgruppen for politireformen i Troms med representanter fra regionrådene, politiet og fagforeninger. De har diskutert ulike løsninger.

Det skal være foreslått tre ulike alternativer for tjenestesteder og lensmannskontorer. Disse utkastene sendes nå over til politimester Ole B. Sæverud som i neste uke sender på høring forslag til organisering av politiet i Troms fylke.

Endelig avgjørelse blir tatt av Politidirektoratet på nyåret.

Vil ha regionkontor i Skibotn

Et av forslagene som diskuteres er å flytte regionlensmannskontoret i Nord-Troms fra Storslett til Skibotn i Storfjord. Det synes ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen er en god ide.

– Vi får da kortere utrykningstid når det skjer hendelser i Lyngen. Det har mye å si for beredskapen og tryggheten. I et av alternativene som diskuteres er det å opprette et kontor på Lyngseidet.

Men Nordreisa og Kvænangen går mot å flytte regionlensmannskontoret til Skibotn.

Det er klart at det ikke blir noen endringer ved kontorene i Tromsø, på Storsteinnes, på Finnsnes og i Harstad.

Spent på reaksjonene

Ordfører Dag Sigurd Brustind er spent på reaksjonene på forslagene fra politimesteren når de offentliggjøres i neste uke.

Arnold Nilsen er en av prosjektlederne for politireformen. Han vil ikke kommentere noen av forslagene.

– Nå vil politimesteren sende ut sitt forslag den 10. oktober. Vi er veldig godt fornøyd med prosessen i Troms. Vi har besøkt 21 av 24 kommunestyrer, og formannskapet i Tromsø der vi har redegjort for hensikten med politireformen, sier Arnold Nilsen.

Nye krav til politiet

Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier regjeringen.

Samfunnsutviklingen utfordrer politiet og stiller nye krav til hva som er en god og tilfredsstillende polititjeneste.

Selv om kriminaliteten går ned, blir den stadig mer organisert og kompleks. Det kreves økt spesialisering og fagkompetanse for at politiet skal bekjempe nye kriminalitetsformer.

Troms fylke er blitt samlet til et politidistrikt, Troms politidistrikt. I dag er det 13 lensmannskontorer og polititjenestesteder i fylket. Dette skal reduseres til åtte.