Får refs fordi de kan sove på jobb

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap godtar ikke at den ene av to operatører på 110-sentralen i Tromsø kan ligge på et rom for å hvile eller sove på vakta. Brannvesenet mener selv det er forsvarlig.

Brannbiler

Tromsø brann og redning får refs fra DSB fordi én av to 110-operatører kan sove på vakt.

Foto: Thomas Sørensen / NRK

Øystein Solstad

Brann- og redningssjef i Tromsø, Øystein Solstad, mener de driver forsvarlig betjening av 110-sentralen.

Foto: Tromsø kommune

– Dette har aldri vært noe problem. Operatører er på plass fra hvilerommet i løpet av få sekunder når alarmen går, sier brann- og redningssjef Øystein Solstad.

Varsel for 17 kommuner

Sentralen i Tromsø har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofe og akutt forurensing i 17 kommuner.

Ved 110-sentralen i Tromsø er arbeidstidsordningen organisert på en slik måte at minimum én operatør har vakt i sentralen, og én operatør kan sove/hvile.

– Enmannsbetjent, sier DSB

Arbeidstidsordningen medfører med dette at 110-sentralen i praksis er betjent av én person deler av døgnet, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De har tidligere gitt beskjed om at lovverket stiller som krav at nødmeldinger blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp, at operatører på vakt skal være våkne, og at det ikke vil bli anledning til å sove/hvile.

– I Tromsø vil operatøren på vakt i sentralen måtte vekke operatøren som sover/hviler i eget rom. Dette vil sannsynligvis ikke ta lang tid, men er likevel et avbrudd, skriver ledelsen i DSB.

Direktoratet anser derfor ordningen til Tromsø brann og redning for å ligge under forsvarlighetskravets nedre grense, og mener det må innføres en døgnkontinuerlig tomannsbetjening på sentralen.

Alle parter i Troms fornøyde

Men DSB sier at arbeidstaker og arbeidsgiver ved 110-sentralen i Tromsø har
utviklet en arbeidstidsordning som begge parter er fornøyd med, og at det er et ønske om å beholde ordningen i den nye, samlokaliserte sentralen.

Tromsø kommune viser også til at en endring i turnusen vil medføre flere ansatte, og økte kostnader for driften av 110-sentralen. Det vises også til at arbeidsmiljøet er bra, og at det er under tre prosent sykefravær på sentralen.

Brann- og redningssjef Øystein Solstad sier at turnusen på 110-sentralen er lovlig i forhold til Arbeidsmiljøloven. Den er også godtatt av de tillitsvalgte.

– I tillegg har vi mange tekniske innretninger som ivaretar varsling av den personer som er på hvilerommet. Vi har heller aldri fått klager på arbeidet i operasjonssentralen, sier Solstad.