NRK Meny
Normal

Får ikke innsyn i OL-regnskapene

Fylkesmannen sier nei.

Illustrasjon av Tromsø 2018
Foto: Tromsø 2018

Kontrollutvalget i Tromsø og folkevalgte har ikke krav på innsyn i regnskapene til Tromsø2018, mener fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen avviser en klage fra Jens Ingvald Olsen i Partiet Rødt om manglende innsyn i regnskapene til OL-selskapet Tromsø 2018.

Kommunestyrerepresentant Olsen har bedt om innsyn i regnskap og budsjett, og også bedt Kontrollutvalget om å se inn i dette.

Kontrollutvalget har konkludert med at de ikke har myndighet til å be om innsyn og fylkesmannen støtter dette fordi det også er private eiere i selskapet Tromsø 2018.

Det var i mars Jens Ingvald Olsen sendte en henvendelse til Fylkesmannen der han stilte flere spørsmål knyttet til folkevalgtes rett til innsyn og kontroll i selskapet Tromsø 2018 AS.

Han mente at Tromsø kommune bruker aksjeloven, eierforhold i selskapet og kommuneloven § 80, for å hindre folkevalgte innsyn og kontroll i selskapet, og ba fylkesmannen om en vurdering om det er i samsvar med god forvaltningsskikk.

Han hadde som kommunestyrerepresentant bedt om innsyn i enkeltposter i Tromsø 2018 AS sitt regnskap og budsjett, men kommunens kontrollutvalg konkluderte med at de ikke på selvstendig grunnlag hadde myndighet til å be om innsyn i selskapet, fordi selskapet er delvis privateid.

Fylkesmannen støtter dette, ettersom Tromsø 2018 AS er et aksjeselskap der Tromsø kommune er en av flere aksjeeiere, og det blant de andre også er ulike aktører fra næringslivet. For å få innsyn kan kommunen som aksjeeier forelå vedtektsendinger på generalforsamlingen.

Når det gjelder spørsmålet om dette er i samsvar med god forvaltningsskikk, svarer fylkesmannen at aksjeselskap er en form som vanskelig lar seg styre politisk.

”Derfor uttrykkes det også forsiktighet med å bruke den på tradisjonelle kommunale forvaltningsområder, og den er mest hensiktsmessig hvor det i første rekke er markedstilpasning og forretningsmessige hensyn som gjør seg gjeldende.

I foreliggende tilfelle er det tale om et selskap som planlegger store utbygginger i kommunen.

Fylkesmannen registrerer imidlertid at selskapets virksomhet ikke er knyttet til ivaretakelse av tradisjonelle kommunale forvaltningsområder. På generelt grunnlag viser vi også til at styret og daglig leder i henhold til aksjeloven har et klart ansvar i forhold til eierne for at selskapet blir ledet på en forsvarlig måte innenfor de rammer som følger av lovgivning, vedtekter, generalforsamlingsinstrukser mv.”

Les svaret fra fylkesmannen her (pdf-fil)