Enklere med landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut på høring et forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett av laks. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag i stortingsmeldingen Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, melder departementet.