Dette har de lovet oss

Regjeringa har snakket høyt og lenge om den aktive nordområdesatsinga, men vil de kunne følge opp i praksis? Sjekk selv. Her er de viktigste lovnadene.

Regjeringen
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

I Soria Moria-erklæringen kan vi finne regjeringens viktigste lovnader.

Om Soria Moria-erklæringen sier regjeringsmedlemmene selv at dette er langsiktige mål, men det er ingen grunn til ikke å ta erklæringa som et utgangspunkt for kritisk lesning av statsbudsjettet.

I disse nordområdetider.

En aktiv nordområdepolitikk

Dette temaet er på topp i erklæringa, og her sies det rett ut at «regjeringen ser Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde».

Dette har vi også hørt gjennom taler og debatter i året som har gått siden erklæringen, og det er særlig nordområdene som det «energipolitiske kraftsentrum» regjeringa vektlegger.

Her er noen av de viktigste lovnadene:

 • Definere nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse og styrke nordområdearbeidet gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging.
 • Legge fram en "Handlingsplan for forvaltnings- og miljøsamarbeidet" i Nordområdene.
 • Styrke Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord, inkludert Forsvarets bidrag til god beredskap mot miljøkriser og Kystvaktens evne til ressurskontroll og beredskap.
 • Fremme økt samarbeid på områdene handel, petroleum, fiskeri, miljøvern, helse, undervisning og forskning, turisme og mellomfolkelig kontakt.
 • Styrke Barentssamarbeidet og arbeidet i Arktisk Råd.

Regjeringa sier også i dette kapittelet at de vil legge opp til «en helhetlig nordområdestrategi». Hva betyr dette på andre viktige felter?

Helse og omsorg

Riktignok antyder budsjettlekkasjene fra helsesektoren at det ikke ligger an til nye friske midler.

Helsebrukere i nord bør likevel merke seg disse punktene fra Soria Moria:

 • Opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned.
 • At omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus må begrenses. Ledig kapasitet i de offentlige sykehus skal utnyttes. Avtaler mellom helseforetak og private kommersielle Sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver pasientgrunnlaget for de små lokalsykehusene.
 • At basistilskuddene til sykehusene må økes, og andelen av Innsatsstyrt finansiering (ISF) reduseres.
 • At skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp raskere enn det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004).
 • Ha en ambulansetjeneste med god kvalitet og kompetanse over hele landet som har god beredskap og forsvarlig responstid. Helseforetakene skal fortsatt samarbeide med frivillige organisasjoner om ambulanseberedskapen.
 • Tilføre økte ressurser til forskning i helsesektoren. Sentral- og lokalsykehus skal spille en sterkere rolle i helsetjenesteforskningen i et samarbeid med universitetssykehusene.

Fiskeri/havbruk

Mye av politikken her er allerede påbegynt, og når det gjelder kystvakt/overvåkning er det ikke uventet om vi får en styrking her. Myndighetene har blant annet vært klar på at de vil overfisket i Barentshavet til livs.

Forhåpentligvis blir det også økte penger til marin forskning og fiskeriforskning.

Men for dem som ønsker «lys i husan» langs kysten, kan det være vel verdt å følge med på disse punktene:

 • At fiskeforedlingsindustrien skal sikres stabil tilgang på råstoff. Langsiktige avtaler innenfor rammene av råfiskloven kan bare settes til side for å sikre leveranse fra små fartøy som ikke kan levere annet sted. Fiskeråstoffet skal som hovedregel foredles ved anlegg på land. Regelverket for produksjon om bord skal være mest mulig likt regelverket for produksjon på land.
 • Kongekrabben er en fremmed art i norsk fauna. Vi vil gå gjennom evalueringsrapporten om forvaltningen av kongekrabbe når den foreligger, samt gjennomgå mandatet for å sikre at spørsmål om fritt fiske i norsk forvaltningssone blir vurdert.
 • Opprette rekrutteringskvoter eller andre ordninger som sikrer ungdom en vei inn i fiskerinæringen. Regjeringen vil legge til rette for å få ungdom til å søke fag innen fiskeri- og havbruk.
 • Sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom fortsatt støtte til mottaksstasjoner og styrke bevilgningen til føringstilskuddet.
 • Sette i verk et program for fornyelse av kystfiskeflåten.
 • Gi investeringstilskudd gjennom Innovasjon Norge for investeringer innen kystflåten.
 • Gjennom Innovasjon Norge åpne for at havbruksnæringen kan sikres muligheter for risikoavlastning i oppstartsfasen ved utvikling og introduksjon av nye arter i oppdrett.

Kommuneøkonomi

Kommuneøkonomi vil det med Åslaug Haga i spissen være knyttet forventninger til. Her er det allerdere flagget at kommunene får 2, 59 milliarder i frie midler til neste år.

Det er halvparten av i år, men kommunene får samlet sett like mye penger som i fjor fordi en stor mengde av de ekstra pengene skal knyttes opp til barnehagesatsiniga.

Kritikerne mener likevel at dette ikke er nok for at kommunene skal klare å komme i balanse.

Hele Soria Moria-erklæringa kan du lese her