NRK Meny
Normal

Dette får Finnmark

Se forslaget til statsbudsjett for Finnmark 2012.

Skole og utdanning

 • Regjeringen foreslår en økning på 560 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Finmark. Totalt foreslås en bevilgning på 201,2 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 90 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 70,5 millioner kroner til høgskolen.
 • I tillegg fortsetter regjeringen oppfølging av ”Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning” og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.

Kultur

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 0,5 millioner kroner til Dansearena Nord til styrking av produksjon og formidling av dansekunst i Nord-Norge. Scene Finnmark får i forslaget en økning på 0,5 millioner kroner. Samlet tilskudd blir da 1,5 millioner kroner i 2012.
 • Internasjonalt samisk filmsenter har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet og Norden. Regjeringen foreslår en økning til senteret på 260 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å øremerke 17,1 millioner kroner av Regjeringens reiselivssatsting til utvikling av reiselivsvirksomhet i nord.

Olje og hav

 • Regjeringen foreslår å bruke 26,47 millioner kroner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO) i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å bruke 1,5 millioner kroner til kompetanse¬program for maritim virksomhet i arktiske havområder i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 150 millioner kroner til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet, blant annet vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Videre legges det opp til å videreføre den geologiske kartleggingen ved Jan Mayen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 34 millioner kroner i 2012 til blant annet gjennomføring av konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet.

Politi og forsvar

 • Regjeringen har besluttet at utstedelse av politiattester skal samlokaliseres i Vardø, og foreslår å bevilge fem millioner kroner til å starte etablering og oppstart i forbindelse med dette arbeidet i 2012.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 5,1 millioner kroner til åtte nye sivile årsverk ved grensekontrollstasjonen på Storskog. I tillegg skal fire av de 202 nye årsverkene som er foreslått til nyutdannede studenter fra Politihøgskolen, benyttes til økt kontroll ved Storskog.
 • Porsangmoen videreføres som base knyttet til aktiviteter for Heimevernet ved Finnmark heimevernsdistrikt 17 og befalsutdanningen for Heimevernet. Alliert trening og øving ved Alliert treningssenter, som er etablert med hovedsete og infrastruktur på Porsangmoen, videreføres også.
 • Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Banak flystasjon.
 • Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar til de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt ca. 100 millioner kroner til pågående prosjekter innenfor eiendom, bygg og anlegg i 2012, som blant annet omfatter boliger og to nye stasjoner til grensevakten.
 • Som et ledd i satsingen på utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk ferdigstilles arbeidene med sikring av Vardøhus festning i 2012.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 4,0 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet til Porsanger kommune med 1,7 millioner kroner i 2012. Tilskuddet forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet, og skal bidra til omstillingsprosjekter i tidligere forsvarskommuner, hvor Forsvaret har trappet ned eller nedlagt sin virksomhet.

Flytebrygger og molo

 • Regjeringen foreslår å gi Tana kommune tilskudd til flytebrygge/bølgedemper i Sjusjok (670 000 kroner) og kai/bølgedemper i Torhop (1 650 000 kroner).
 • Regjeringen foreslår å gi Gamvik kommune tilskudd til flytebrygge i Mehamn (1 380 000 kroner).
 • Regjeringen foreslår å gi Vadsø kommune tilskudd til molo i Vadsø (1 940 000 kroner). Dette kommer i tillegg til tidligere tilsagn gitt til samme prosjekt.
 • Regjeringen foreslår å gi Sør-Varanger kommune tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Bugøynes på 638 000 kroner.
 • Moloutbedringen i Breivikbotn starter opp i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til dette.

Vei og samferdsel

 • Regjeringen foreslår å bevilge i alt 320 millioner kroner til hovedprosjektet E6 Vest for Alta. I tillegg er det regnet med 44 millioner kroner i bompenger. Størstedelen av midlene går til arbeid på de to prosjektene Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft og Jansnes – Halselv, mens en mindre del går til planlegging og kjøp av grunn.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 279 millioner kroner til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta og omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelvegeg og omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 meter lang. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med om lag 6 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i mars 2011, og Regjeringen venter at prosjektet skal åpne for trafikk sommeren 2013. Av de foreslåtte midlene i 2012 forutsettes 44 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektet E6 Jansnes – Halselv, som er en del av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter en strekning på 3,3 kilometer, med delvis utbedring av eksisterende veg og delvis omlegging av E6 med tunnel fra Talvik til Halselv. Gjennom Talvik sentrum gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av i alt 1,6 kilometer gang- og sykkelveg/fortau. Regjeringen venter at prosjektet skal åpne for trafikk sommeren 2013.
 • Regjeringen foreslår å sette av midler til blant annet å videreføre utbedringen av riksveg 94 mellom Skjåholmen bru og Kargenes bru. Regjeringen foreslår også å sette av midler til å videreføre trafikksikkerhetstiltak og opprusting av vegnettet i Hammerfest sentrum, blant annet på deler av riksveg 94.

Verneområder

 • Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Goahteloubbal og utviding av Øvre Anarjohka nasjonalpark.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene.

Strøm

Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Finnmark vil omfattes av ordningen i 2012.

Annet

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 131,10 millioner kroner til regional utvikling.

Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (13 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar.