De unge fraværende i kommunedebatt

Bare eldre folk i Karlsøy bryr seg. Ungdom er helt fraværende når det diskuteres om Karlsøy skal slå seg sammen med Tromsø, eller bestå som egen kommune.

Debatten om kommunereform i Karlsøy

Ordfører i Karlsøy, Mona Pedersen forteller om alternativene det skal stemmes over på folkemøtet om kommunesammenslåing.

Foto: LARS EGIL MOGÅRD / NRK

Debatten om kommunereform gjelder alle kommuner. Tidsfristene er knappe. De siste ukene har Karlsøy kommune avviklet fem folkemøter i øykommunen. 230 personer har deltatt på disse møtene. Det er rundt 10 prosent av befolkningen i Karlsøy.

Høy gjennomsnittsalder

Et gjennomgående trekk er at alderen på de frammøtte har vært rundt 60 år. Engasjementet i debatten blant dem er stedvis stor. De ønsker å få vite mer om hva reformen består i. Mange er i tvil. Andre har klare meninger.

Ordføreren og administrasjonen forsøker å gi svar på spørsmålene som reises. Vi opplevde dette på folkemøtet på grendehuset i Skogsfjord sist tirsdag kveld. Men unge folk er i stor grad fraværende på dette møtet. Hvor var aldersgruppa under 50–60 år?

De møtte ikke på grendehuset. Ei forklaring for noen kunne være at ferja den kvelden mellom Mikkelvik og Rebbenes var innstilt på grunn av dårlig vær.

Flere eldre – færre barn

Karlsøy kommune har en økende andel eldre. Det blir færre yrkesaktive. Antall elever i kommunen går ned. Dersom utviklinga fortsetter, vil det om 32 år ikke være elever igjen i grunnskolen. Hva mener dem som er foreldre i dag om utviklinga? Vi vet ikke.

Karlsøy har forsøkt å informere på kommunens nettside om reformen som vil berøre alle. Ingen på de fem folkemøtene har lest informasjonen som er lagt ut. Det må være et tankekors. Informasjonsstrategien har mislyktes.

Aktuelt med Tromsø

Nå pågår det samtaler med Tromsø kommune om ei mulig sammenslåing. Opprinnelig var det lansert et alternativ om at Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy kunne dannet en ny storkommune. Det vil neppe bli aktuelt.

Det kan derfor virke som om ei sammenslåing med Tromsø er det mest aktuelle alternativet. Det skal også utredes hvilke konsekvenser det vil ha om Karlsøy kommune skal bestå som egen kommune i framtida.

Hva kan Tromsø love?

Det skal også gjennomføres flere møter med Tromsø. Målsettinga er å komme fram til en intensjonsavtale. Kravene er at kommunale tjenester skal gis der folk bor. Ingen kommunale ansatte skal sies opp. I Karlsøy er det forhåpninger om at Tromsø vil jobbe aktivt for å få bygd nye fylkesveier. Kanskje også at Tromsø vil jobbe for en ny idrettshall i kommunen?

Den 29. mai blir det rådgivende folkeavstemning. Da skal innbyggerne få si sin mening.

Lav valgdeltakelse

Selvsagt håper kommuneledelsen at det blir god oppslutning. Det varsler ikke deltakelsen ved siste kommunevalg om. Da var frammøteprosenten på 53,9. Om lag halvparten av velgerne gadd ikke å stemme på hvem som skulle sitte i kommunestyret.

Og dersom det blir knappe flertall ved ei rådgivende folkeavstemning, hvordan skal dette resultatet tolkes? Hva skjer dersom det blir lav deltakelse i folkeavstemninga, og resultatet er omtrent 50–50 for de to alternativene – ja til Tromsø, eller at Karlsøy bør bestå? Det kan gi kommunestyret ei hodepine når avgjørelsen skal fattes 22. juni.

Hodebry om søndre Reinøya

Og folkeavstemninger har også tidligere skapt hodebry i Karlsøy. Det gjaldt sist spørsmål om tilhørigheten til innbyggerne på søndre Reinøya. Her bodde det for vel 10 år siden 54 innbyggere. To folkeavstemninger ble avviklet. Innbyggerne var delte i synet. Det ble en årelang strid om kommunegrensa. Fylkesmannen foreslo til slutt at de 54 innbyggerne burde overflyttes til Karlsøy. Daværende kommunalminister Aslaug Haga fra Senterpartiet var enig.

Sa nei til Tromsø

For vel ti år siden var det også en debatt om kommunesammenslåinger. Karlsøy kommunestyre sa nei, og ønsket å bli opprettholdt som egen kommune. Kommunestyret uttalte også at man ønsket at de søndre delene av Reinøy, Ringvassøy og Reinøy burde overføres til Karlsøy. Resultatet av kommunestrukturprosjektet viste at det ikke var aktuelt med noen større kommunesammenslåinger for Karlsøy kommunes vedkommende. Den nye Stoltenberg-regjeringen besluttet også høsten 2005 at prosjektet skulle legges på is

Men nå pågår debatten for fullt. Holdningen har kanskje endret seg. Det kan bli flertall for å si ja til "å gifte seg " med Tromsø denne gangen. Men hva mener de yngre i Karlsøy om dette? Det vet ingen – og det er synd.