Normal

Byrådet i Tromsø går inn for bompenger

Det kan bli innført bompenger i Tromsø. Byrådet har i dag drøftet saka, og anbefaler at kommunestyret vedtar forslaget.

Byrådet i Tromsø

Byrådet i Tromsø, her med f.v. Gunhild Johansen, Jens Ingvald Olsen, Brage Larsen Sollund, Kristin Røymo og Ragni Løkholm Ramberg.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Endelig sak om bompenger i Tromsø legges fram for politisk behandlingen innen utgangen av 2016. Bompenger blir blant annet innført for å få redusert biltrafikken i Tromsø.

Strupe trafikken

Befolkningsvekst og økt personbiltrafikk er i ferd med å strupe trafikken i Tromsø, forårsaker støv og støyplager og krever mer og mer areal, heter det i et notat som fagfolk i kommunen har utarbeidet for byrådet.

Det er forventet 19 prosent flere innbyggere i Tromsø frem til 2028 og 28 prosent flere bilturer hvis utviklingen fortsetter som nå. Det tilsvarer 27.000 flere bilturer hver dag i 2028.

Kollektivtransporten står i samme kø som bilene, og gå og sykle blir mindre attraktivt.

Mer vei – mer trafikk

Bygging av vegkapasitet alene, vil bare øke biltrafikken på lengre sikt. Derfor har transportnett Tromsø planlagt etter mål om at all fremtidig transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange (nullvekstmålet).

Det krever en satsing på miljøvennlig transport på den ene siden og restriksjoner på biltrafikken på den andre siden.

Restriksjonene kan omfatte bompenger, parkeringsrestriksjoner og trafikkreguleringer som envegskjøring i noen gater.

Kollektivtrafikken skal prioriteres med bedre framkommelighet og få økt frekvens.

Drivstoffavgifta ikke nok

Administrasjonen i kommunen sier at dersom Tromsø skal få mulighet til å inngå en bymiljøavtale med staten, er det nødvendig med restriksjoner på privatbilismen.

Drivstoffavgiften har til nå gitt inntekter på 27-30 mill i året. Dette er ikke nok til å dekke behovet for tiltak på gang- sykkel og kollektiv samt trafikksikkerhet.

Avgiften har ingen effekt i forhold til å begrense på biltrafikken, og den kan ikke målrettes mot de geografiske områdene som har utfordringer, eller tidspunkter med størst trafikk (rushtid).

En fremtidig bymiljøavtale, vil kreve etablering en bompengepakke som har større inntektsgrunnlag og som har trafikkavvisende effekt på personbiltrafikken.