Bedre sikkerhet og beredskap, flere studietilbud og ny miljøvennlig energiløsning

Det er noen av innspillene til Svalbardmeldingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen.

Longyearbyen i mørketid

Komiteen mener blant annet at Longyearbyen bør få hovedansvaret for søk og redning i Arktis.

Foto: Ivar Ekseth / NTB Scanpix

Komiteen har kommet med sin innstilling om Svalbardmeldingen, som ble lagt fram av Justis- og beredskapsdepartementet i mai i år.

Meldingen skulle egentlig ikke legges fram før om tre år, men ble framskyndet etter at flere hundre i fjor mistet jobben i det statlige kullselskapet Store Norske. Turisme, forskning og kulldrift har vært de tre pilarene Svalbard-samfunnet er bygd på.

Komiteen har hatt høring og fått innspill fra blant andre Svalbardianerne, Store Norske, lokalstyret og representanter fra UNIS og reiselivet.

Komiteen refererer til møtet med lokalsamfunnet, og påpeker at det er bra at regjeringen ser på muligheten for å flytte statlige arbeidsplasser til Svalbard.

Sikkerhet og beredskap

De mener også NVE-rapporten for Svalbard, som skal legges fram senere i år, må følges opp med midler så det kan iverksettes nødvendige tiltak for å sikre tryggheten til befolkningen.

Komiteen mener regjeringen bør vurdere Longyearbyen som arena for søk og redning i Arktis. De viser til at Norge etter avtale med Canada, Danmark, Finland, Island, Russland, Sverige og USA har et betydelig ansvar for søk og redning i Arktis.

Bakgrunnen for avtalen var en erkjennelse av at økt aktivitet og trafikk i Arktis krever styrking av redningssamarbeidet.

De mener det bør vurderes å styrke og modernisere kommunikasjonsløsningene på og rundt Svalbard, og legge til rette for forskning, klima- og miljøovervåkning og styrke søk- og redningsoperasjoner i krevende havområder. De foreslår også å opprette en egen værradar.

Fikk kritikk fra miljøvernhold

I dag bor det rundt 2300 mennesker i de norske bosettingene på øygruppa. Antall nordmenn har gått ned, mens antall utledninger har økt.

I Regjeringens Svalbardmelding kom det fram at de vurderer å flytte noen statlige arbeidsplasser til øysamfunnet. De påpekte likevel at Svalbard ikke er et livsløpsamfunn, og at det dermed ikke var grunnlag for å utvide det offentlige tilbudet. De ville videre at den lave skatten skulle opprettholdes, øke fokuset på turisme og etablere fiskemottak for å bidra til nye næringer.

Da Svalbardmeldingen ble lagt fram av regjeringen fikk de sterk kritikk for å ikke satse på bærekraftig utvikling.

Fremtidens energiforsyning

Saksordfører for komiteens innstilling, Venstres leder, Trine Skei Grande, har tidligere fortalt til NRK at hun ser store muligheter for at Svalbard blir et utstillingsvindu for en ny grønn, norsk politikk, og samtidig skape mange nye arbeidsplasser.

Komiteen skriver i sin innstilling at de ønsker en bred og åpen tilnærming til fremtidens energiforsyning på Svalbard. Longyearbyen forsynes i dag med energi fra et kullfyrt energiverk fra 1983. Kullverket har høyt utslipp av CO₂, og det er ikke forenelig med visjonen om et nullutslippssamfunn på øygruppa.

– Vi ber om at regjeringen igangsetter en bred utredning av mulighetene, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Den bør tydeliggjøre hvilke muligheter som finne for klimavennlig produksjon, distribusjon og lagring av energi, skriver komiteen.

Grande har tidligere foreslått at Svalbard skal produsere energi ved hjelp av sol på sommeren, og importerer energi om vinteren gjennom en strømkabel fra fastlandet. Dette foreslås også i innstillingen, der de mener at alle klimavennlige energiteknologier må vurderes.

Foreslår å legge ned Store Norske

Komiteen påpeker at Svalbard ikke lenger er så avhengig av kullvirksomheten. De mener det er viktig å avklare Store Norskes retning og strategi framover, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget der de har tatt stilling til endring av formål og kategorisering av eierskapet.

SVs Bård Vegar Solhjell mener klimahensynet gjør det naturlig å gjennomføre en styrt avvikling av kullvirksomheten. Da må det satses på en annen næringsutvikling, påpeker han i innstillingen.

Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2017 med forslag til bevilgning for å utrede en ny miljøvennlig energiløsning for Svalbard.

Flere studietilbud

Det må legges til rette for barnefamilier, og tjenestetilbudet må være godt nok til å ivareta lokalbefolkningens behov, mener komiteen. Også studentene bør prioriteres, skriver de.

– Studenter bør fortsatt integreres godt i lokalsamfunnet, og en utvidelse av studietilbudet ved etablering av hele studieløp kan bidra til en styrking av lokalsamfunnet, står det i innstillingen.

Her er flere punkter i Komiteens merknader:

  • Svalbard må forvaltes aktivt i tråd med Svalbardtraktaten
  • Svalbardpolitikken skal være preget av kontinuitet og forutsigbarhet
  • Det må satses på utdanning, forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet
  • Beskyttelse av naturmiljøet og bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur må fortsatt være et av de overordnede målene med svalbardpolitikken
  • Bevare Svalbards verdifulle natur- og kulturarv

Svalbardmeldingen skal behandles i Stortinget tirsdag 22. november, og legges fram endelig våren 2017.