– Vi vil ha noe igjen for å bli verneområde

Folk i Rossfjordbygda er bekymret for verneplanen som er ute på høring. Og blir området vernet, vil de ha noe igjen for det.

Rossfjordstraumen og Rossfjordvatnet

Rossfjordvatnet og Rossfjordstraumen er ett av tre steder i Troms som blir foreslått som marint verneområde.

Foto: Raymond Andreassen

– Dette rammer bortimot 1500 mennesker. Det er like mange innbyggere som i en liten kommune. Verningen vil berøre oss i generasjoner framover. Da må vi få nyte godt av den også, sier Martin Ness.

Martin Ness

Grunneier Martin Ness mener bygdefolket må få noe igjen for at området de bor i skal bli et marint verneområde.

Foto: Arild Moe

Han er grunneier og med i ei arbeidsgruppe som skal sikre bygdefolkets interesser ved verning av Rossfjordvatnet og Rossfjordstraumen.

Marine verneområder opprettes for å beskytte marine verneverdier. Verneformålet kan gjelde enten sjøbunnen, vannsøylen eller overflaten, eller en kombinasjon av disse.

Et nasjonalt, rådgivende utvalg har sett på hva som kan bli framtidige verneområder i landet, og blant 36 forslag som nå er ute på høring, er det tre i Troms:

  • Kystlandskapet i Ytre Karlsøy
  • Rystraumen i Tromsø
  • Rossfjord-området i Lenvik

Rossfjordvatnet

Rossfjordvatnet er tolv kilometer langt, og strekker seg fra Finnfjordvatnet og Lakselva i sør til Malangen i nord.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Sild og dødt vann

Rossfjordvatnet er tolv kilometer langt og en ekstrem poll, en innestengt fjord. Ved flo sjø strømmer det sjøvann fra Malangen opp i vatnet. Vatnet har ferskvann i overflatent.

Vannmassene dypere enn 10-15 meter skiftes ikke ut og er oksygenfritt. En helt spesiell sildestamme bor og gyter i vatnet, og hele vannsøylen foreslås vernet.

I forrige uke fyltes Vonheim ungdomshus til randen da Fylkesmannen i Troms var på høringsmøte.

– Vi er redde for at det skal bli restriksjoner mot å legge rør og kabler i vatnet og i Rossfjordstraumen framover. Det vil berøre både kloakkanlegg og muligheten for å få vannbåren varme til husene. Vi frykter verningen vil få konsekvenser for bolig- og naustbygging, og begrense vår mulighet til å bruke straumen og vatnet til rekreasjon, sier Ness.

Rossfjordstraumen

Hva slags restriksjoner gir en verning når det gjelder kloakkrør og andre rør og kabler, lurer bygdefolket på. Forskriftene er ikke klare ennå.

Foto: Raymond Andreassen

Vil ha turister

Han er også opptatt av at en eventuell verning av området skal føre til verdiskapning.

– Vi som er født og oppvokst her syns ikke Rossfjordstraumen eller Rossfjordvatnet er så spesielt. Vi har brukt vatnet til rekreasjon og matauk i mange generasjoner. Derfor mener vi at dersom dette skal bli et marint verneområde, så må det også kunne gi verdiskaping for oss som bor her, sier han og fortsetter:

– Hvorfor ikke opprette et forskningsmiljø som kan dokumentere det spesielle ved vatnet? Det kan etableres et senter med utstilling og informasjon, som kan trekke folk hit.

Rossfjordstraumen

Rossfjordstraumen i Lenvik kan bli del av et marint verneområde.

Foto: Raymond Andreassen

Lokal forvaltning

Bygdefolket krever også at Lenvik kommune skal bli forvaltningsorgan til det marine verneområdet. Nå sendes en uttalelse til kommunestyret i håp om at det slutter seg til dette.

Seniorrådgiver Knut Nergård hos Fylkesmannen i Troms sier det er flere muligheter til å søke tilskudd dersom man blir et verneområde. Han tar innspillene fra Rossfjordbygda med seg videre.

– Så langt har det ikke kommet noen sterke innsigelser fra noen av de tre områdene som blir foreslått vernet, sier han.

Høringsfristen går ut i begynnelsen av april.