NRK Meny
Normal

– Sjøsamekulturen kan forsvinne

Sjøsamekulturen kan forsvinne om det ikke skjer en endring av rettssituasjonen, mener Carsten Smith.

Mange kystfiskere ble kasta på land
Foto: Harry Johansen / NRK

Carsten Smith

Carsten Smith

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Dette skriver høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i Arctic Review on Law and Politics som er et nytt internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med fokus på Arktis og nordområdene.

Smith imøtegår myndighetenes begrunnelse for ikke å følge opp kystfiskeutvalgets forslag om å sikre kystbefolkningen i Finnmarks rettigheter til fiske, samtidig som han presist begrunner utvalgets konklusjoner.

Han har skrevet en av seks artikler i tidsskriftet hvor urfolks rett til fiske i havet også blir gitt en sammenliknende belysning ut fra lovgivning og praksis i New Zealand og Canada.

Forum for debatt

Om tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics sier redaktør Øyvind Ravdna at målsettingen er å formidle ny kunnskap og forståelse.

– I tillegg skal det være et forum for faglig debatt omkring utviklingen av nordområdene, sier han.

Et tema som siktes belyst er rettslige problemstillinger knyttet til olje- og fiskeressurser i nordområdene. Samfunnsvitenskapelige og miljømessige følger av issmelting og klimaendringer, er et annet. Arktis og Det høye nord bebos av mange urfolk.

Disse folkegruppenes rett til land og vann, naturressurser og utøvelse av kultur og språk vil også ha en sentral plass i tidsskriftet. Første utgave av tidsskriftet er da også et temanummer om urfolks rett til fiske i kystnære farvann.

Carsten Smith ledet arbeidet med kystfiskeutvalgets arbeid om å sikre kystbefolkningen i Finnmark rettigheter til fiske.

Se faktaboksen for mer informasjon utvalgets arbeid.