– En arrogant holdning som vi har hørt før

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Landbruksdepartementet før helgen sendte et brev der de skriver at nordnorske kommuner ikke har anledning til å iverksette fjelloven.

Johan Petter Røssvoll

REAGERER: Johan Petter Røssvoll (Sp), tidligere medlem av Samerettsutvalget 2, synes ikke departementets brev var behagelig lesning.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Dette er samme ordlyd som på 90-tallet, og en arrogant holdning overfor kommunene, sier Johan Petter Røssvoll fra Senterpartiet i Rana, om Landbruksdepartementet brev.

Minst seks kommuner i Nordland og Troms har den siste tiden bestemt at de vil gjøre fjelloven gjeldende. Fjelloven gir lokale krefter sterk innflytelse til å forvalte land og vann på statens grunn, og ta betalt.

– Feilaktig juss

På 90-tallet forsøkte flere nordnorske kommuner å iverksette fjelloven, men Landbruksdepartementet satt da ned foten.

Mye tyder på at departementet 20 år etter fortsatt står på sitt. I brevet til kommunene påpeker departementet blant annet at fjelloven ikke gjelder for Nordland og Troms, og at kommunene selv ikke har anledning til å iverksette den.

Dette er ikke Norges Bondelag enige i. De mener brevet fra Landbruksdepartementet bygger på «feilaktig juridisk grunnlag».

Bondelaget viser blant annet til at Høyesterett på 90-tallet tok avstand fra statens oppfatning om at det ikke finnes statsallmenninger i landsdelen.

Fjelloven

TO FYLKER UTEN LOV: I Nordland og Troms gjelder ikke fjelloven, som gir lokale krefter rett til land og vann.

Foto: NRK

– Fjelloven gjelder automatisk

Advokat i bondelaget Ole Jacob Helmen påpeker at fjelloven skal gjelde der det finnes statsallmenninger, og bondelaget mener kommunene dermed har en plikt til å iverksette fjelloven:

– Det fremgår klart av motivene av fjelloven i 1974 proposisjon side 25, at dersom man kommer frem til at arealene i Nordland og Troms er statsallmenning så gjelder fjelloven automatisk. Dette bygger Stortinget også på, sier Helmen:

– Dette hopper departementet glatt over, og jeg kan ikke se noe annet enn at det er Statskogs økonomi som fortsatt styrer departementet, sier han.

Hanne Maren Blåfjelldal

KJENT MED KRITIKKEN: Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i landbruksdepartementet, sier at de er kjent med bondelagets syn, men at fjelloven ikke vil innføres i Nord-Norge inntil videre.

Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet

En statsallmenning er område der Statskog er grunneier, men der bygdefolk har sterk bruksrett. Her skal fjelloven gjelde. men dersom staten har kjøpt området fra private, er ikke området en statsallmenning.

– Departementet klarer fortsatt ikke å skille mellom opprinnelig statsgrunn som utvilsomt er statsallmenning og hvor fjelloven gjelder, og innkjøpt statsgrunn hvor fjelloven kan gjøres gjeldende, mener Helmen.

Landbruksdepartementet: Prosesser i gang

NRK har fortalt Landbruksdepartementet om kritikken som kommer i denne saken. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal svarer følgende i en e-post til NRK:

Stortinget har bedt regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Vi vil følge opp dette. I tillegg har vi et Statsallmenningsutvalg som går gjennom fjelloven og vil komme med en NOU til neste år. Inntil disse to prosessene er avsluttet gjelder eksisterende fjellov og grensene for lovens virkeområde. Landbruks- og matdepartementet er kjent med Norges Bondelag sitt syn på spørsmålet om statsallmenninger i Nordland og Troms.

BAKGRUNN: