– Denne saken er mer fastlåst enn de fleste

Striden om ny innfartsvei til Tromsø gjennom Ramfjord tilspisser seg. Torsdag gjorde partene et siste forsøk på å bli enige.

Møte om E8

Byrådet i Tromsø vil bygge ny E8 øst for Ramfjorden (markert gult). Forslaget om vestlig trase er merket rødt.

Stein Johansen

Steinar Johansen i Statens vegvesen.

Foto: Lars Egil Mogård

– Saken virker veldig fastlåst, mer fastlåst enn de fleste plansaker jeg har sett, sier Stein Johansen, prosjektsjef hos Statens vegvesen.

Kampen om å få flyttet den tungt trafikkerte innfartsveien til Tromsø bort fra bebyggelsen i Ramfjord har pågått i 30 år.

I 2008 besluttet det daværende kommunestyret at det skulle bygges ny E8 på vestsiden av Ramfjorden. Men etter forrige kommunevalg gikk det nye byrådet inn for at den nye veien skulle bygges på østsiden av fjorden.

Kulturminner og rasfare

Langs den østlige traseen ligger flere fredete samiske kulturminner og et vannreservoar som kan bli forurenset av veien.

I tillegg vil det bli behov for dyr rassikring.

Torsdag denne uka møttes representanter fra Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen i et siste forsøk på å bli enige.

Men stadig dukker det opp flere innvendinger. Blant annet ble det nylig oppdaget at kulturminnene langs strekningen er enda mer omfattende enn antatt.

Det er funnet flere gamle fangstgroper, som kan ha stor nasjonal betydning.

– Det er ekstra spennende fordi vi har oppdaget at de ligger som et perlekjede, 31 groper på rekke og rad, sier Anne-Karine Sandmo, fylkeskonservator hos Troms fylkeskommune.

Kommunen står på sitt

Britt Hege Alvarstein

Britt-Hege Alvarstein, byråd for byplanlegging.

De nødvendige rassikringstiltakene fører dessuten til at prisen på veien skyter i været. Den nærmer seg nå to milliarder kroner.

– Vi ser at østre trasé er veldig dårlig samfunnsøkonomi og fører til økte kostnader for trafikantene, sier Johansen.

Til tross for de mange innsigelsene, vil ikke Tromsø kommune endre mening.

– Byrådet forholder seg til bestillingen fra kommunestyret. Kommunestyret som reguleringsmyndighet sier at de ikke ønsker veien på vestsiden. Min bestilling er at veien skal gå på østsida, sier Britt-Hege Alvarstein, byråd for byutvikling i Tromsø kommune.

Nå må saken opp for regjeringen.