Tilgjengelighet på nett og mobil

NRK bestreber seg på å lage tjenester på nett, mobil og andre digitale plattformer som skal fungere optimalt for alle brukergrupper, uansett forutsetninger.

Symbol for tilgjengelighet på nett og mobil
Foto: NRK

NRK arbeider etter prinsippene som er lagt til grunn i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav om universell utforming av IKT, og benytter WCAG 2.0 med de unntak som forskriften foreskriver som retningsgivende for utvikling og testing av våre tjenester på nett og mobil.

I del II av NRKs vedtekter som omhandler allmennkringkastingsoppdraget (også kalt NRK-plakaten) slås det utvetydig fast at «NRK skal være allment tilgjengelig» (§13). NRK har dermed en forpliktelse til å bestrebe seg på å nå publikum uansett hvilken plattform de befinner seg på, og med hvilke forutsetninger de har for å konsumere NRK-innhold. NRK må og skal være ledende på dette området.

NRK er som allmennkringkaster på nett, herunder mobil, underlagt lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Formålet med loven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

I praksis betyr dette ifølge forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger at NRK skal følge den internasjonale standarden WCAG 2.0, eller tilsvarende, på nivå AA, unntatt suksesskriteriene 1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt innhold), 1.2.4. Teksting (direkte) og 1.2.5. Synstolking (forhåndsinnspilt). NRK har valgt å følge WCAG 2.0 som standard fordi den er mest innarbeidet og den anbefalte standarden i Norge. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Det er verdt å nevne at forskriften poengterer at den «gjelder ikke der utformingen av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning». NRK er som allmennkringkaster underlagt lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), hvor teksting for hørselshemmede er regulert gjennom paragraf § 2-19, som omhandler tilrettelegging for hørselshemmede i fjernsyn.

Loven

Forskriften

WCAG 2.0

WAI

Utforming og testing

WCAG 2.0 er et godt verktøy for å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne, men bruk av standarden garanterer ikke universell utforming. Vi må anta at hver fjerde bruker av NRKs nettjenester har en eller annen form for funksjonshemming, enten hele eller deler av livet.

For å sikre at NRK lager tilgjengelige nettjenester som ikke bare tilfredsstiller lovens krav, men også tilfredsstiller det faktiske publikum, så utformes og testes tjenestene med en bevissthet rundt de utfordringene de forskjellige brukergruppene har.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget egne nettsider knyttet til deres oppfølging av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Disse heter Universell utforming av IKT. Nettstedet inneholder en oversikt over regelverket, tilsynet, aktuelle nyheter innen temaet og ikke minst en uu-skole for utvikling av nettjenester i henhold til forskriften.

NRK velger i hovedsak å benytte nettsidene Universell utforming av IKT som sitt grunnlag for utvikling og testing av våre nettjenester i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og tilhørende forskrift.

Utforming

Testing