ብምሉኦም ስድራ ይሕንብሱ - 1. ኣብ ማይ ጨብረቕረጭ ይብሉ 05.06.2021

ቶርጓሚ: ሳምሶን ተወልደ ገብረግዚኣብሄር

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኖርወይ ብ ትግርኛ

nnorge@nrk.no

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ መርጫ ውን እዩ። 39 ወንበር ካብ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ክምረጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 20539 ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። 
Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

ሕቶ ንሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 11.09.2021

Det offentlige må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, det mener et flertall av velgerne i Nord-Norge. De høye boligprisene er ikke bare et problem i byene. De unge utenfor pressområdene sliter også med prisene.

መናእሰይ ኣብ ዕዳኣ ገዛውቲ 03.09.2021

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

መንግስቲ ንዕዮ ገዛ ሕጋውነት የልብሶ 05.09.2021