Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kritiserer sykehus som legger inn barn på voksenpsykiatriske avdelinger.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Høie ber sykehus endre praksis

OSLO/SKIEN (NRK): Helseministeren kritiserer sykehus som legger inn psykisk syke barn på voksenavdeling. – Barn skal ikke få tilbud på denne avdelingen, sier Høie.

Bak flere låste dører ligger avdeling 19B, en av akuttpostene for psykisk syke voksne ved Sykehuset Telemark, der også barn blir plassert i akutte tilfeller. En avdeling beregnet for voksne med tunge og alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk.

Etter at NRK fortalte om 44 innleggelser av barn på avdelinger som denne i fjor, har helseministeren gjennomgått praksis ved alle landets sykehus. Oversikten viser at Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold skiller seg ut med flere akuttinnleggelser av barn på voksenavdeling.

– Det er ikke sånn at barn skal få tilbud på voksenpsykiatrisk avdeling. De skal få sitt tilbud på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. Jeg merker meg at flere sykehus sier at det å plassere barn og unge på voksenpsykiatrisk avdeling ikke er et tilfredsstillende tilbud, sier Høie.

– Folk hylte og skrek

Å være innlagt på akuttpsykiatrisk var en veldig skremmende opplevelse. Selv om man blir tatt godt vare på, og vet at man er på et trygt sted, så var jeg veldig redd. Det var skriking og hyling i gangene, som forsterket redselen. Det er helt absurd å plassere barn der. De har ingenting der å gjøre. Et barn, som i utgangspunktet er i en så sårbar situasjon at det trenger psykiatrisk hjelp skal ikke bli nødt til å traumatiseres mer i helsevesenet.

Tidligere pasient på akuttpsykiatrisk post 19B
Post 19

Bygg 19 ved Sykehuset Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK
Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark

Direktør ved Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark har ingen døgnberedskap for barn som trenger innleggelse utenom dagtid. Dermed blir barn med akuttbehov først lagt inn på psykiatrisk avdeling for voksne, for så å bli vurdert av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling påfølgende virkedag.

Ifølge Sykehuset Telemark har de yngste pasientene på voksen avdeling de siste to årene vært i 13-14 årsalderen.

Sykehuset mener selv tilbudet til barna er godt, men vil nå evaluere dagens ordning.

– Vi mener at vi har hatt et godt tilbud til nå, for vi har skjermet den ungdommen som trenger akutt innleggelse på de voksenpsykiatriske postene. Det har også vært mulig å legge inn foreldrene sammen med ungdommene på postene, i en skjermet situasjon. Ungdommen møter jo ikke de andre pasientene, så vi opplever at ungdommen ikke opplever dette som en voksenavdeling, sier sykehusdirektør Bess Frøyshov.

– Skadelig for barn

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase mener at voksenpsykiatrisk avdeling er uegnet for barn.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkeslegen i Telemark har reagert på hyppigheten av innleggelser av barn ved voksenpsykiatrisk avdeling med bekymring.

– I de mest alvorlige tilfellene har vi sett at barn er innlagt om igjen og om igjen i akuttpsykiatrisk post for voksne og at barnas psykiske situasjon forverrer seg. I noen situasjoner forverrer den seg ganske betydelig, sier Steinar Aase.

Fylkeslegen understreker at noen barn og unge opplagt får et godt tilbud ved den psykiatriske klinikken, selv om de først blir lagt inn på voksenavdeling.

– Men for noen barn er det direkte skadelig. For enkelte sårbare barn og ungdommer kan det være direkte skremmende. Dessuten er ikke dette et behandlingstilbud som er egnet for dem, sier Aase.

– Skremmende uansett

Det er stille og rolig i gangene på avdelingen når NRK får bli med inn på 19B. En gruppe pasienter sitter samlet i et oppholdsrom og snakker rolig sammen. Lokalene er lyse og åpne og arkitektonisk utformet til å passe psykisk syke pasienter. En tavle med navn viser pasientene hvem som har ansvar for dem akkurat denne dagen.

– Dersom en pasient oppfører seg utagerende eller psykotisk er det denne pasienten som blir skjermet fra andre, opplyser seksjonssjef ved avdelingen, Anette Lunde Løberg.

Akuttpsykiatrisk avdeling 19B

Akuttpsykiatrisk avdeling, 19B ved Sykehuset Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK
Arne Johannesen

Arne Johannesen, fagsjef for klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Ledelsen ved sykehuset tror ikke det er mer skremmende for barn og ungdom å være innlagt ved denne avdelingen.

– En pasient som er tvangsinnlagt og som har mye angst vil kunne oppleve det som skremmende å være her. Men i slike tilfeller ville det vært skremmende å være innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling også, sier Arne Johannesen, fagsjef for klinikk for psykisk helsevern og rusbehanding ved Sykehuset Telemark.

Ansatte mener tilbudet er uakseptabelt

Leder av Telemark legeforening, Thor Severinsen sier at dette ikke er et ideelt tilbud for barna.

– Det er absolutt ikke ønskelig. Så unge folk har andre behov enn det voksne har. For noen barn kan det være greit nok. For andre barn er det helt klart ikke bra nok, sier Severinsen.

Thor Severinsen

Leder av Telemark legeforening, Thor Severinsen.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Han forteller også at flere ansatte har reagert på dette, og at ansatte har uttrykt at dette tilbudet er uakseptabelt. Likevel forsøker de ansatte å skjerme barna og gjøre belastningen så liten som mulig for barna dette dreier seg om.

– Skjer over hele landet

Mental Helse reagerer også på saken, men mener at mye av problemet ligger i kapasiteten til psykiatrien generelt.

– Dette er overhodet ikke bra nok. Vi ser at dette skjer over hele landet. Men det som skremmer oss er at ungdom sier det er bedre å bli lagt inn akutt på voksenpsykiatrisk, fordi det er ikke like mye trykk der som på barne- og ungdomsavdelingen. Det forteller oss at kapasiteten må økes, sier sentralstyremedlem Kristian Haugland i Mental Helse.

Forventer endring

– Barn og unge som er i en krise har behov for å få tilbud på en institusjon som er tilrettelagt for barn, der det er ansatte som har spesiell kompetanse på å gi barn hjelp og der de også har gode tilbud til familien rundt, sier Høie.

Helseministeren er tydelig på at han ikke aksepterer at sykehusene fortsetter praksisen.

– Jeg har bedt om å få en oversikt over hvordan sykehus over hele landet praktiserer dette, og det er et klart signal fra meg om at jeg ønsker at praksisen skal endres. Jeg forventer meg at sykehusene i Vestfold og Telemark jobber med dette for å komme på linje med resten av landet. Jeg vurderer også om jeg skal følge dette opp med Helse Sør-øst på en annen måte i den styringen vi gjør med helseregionen, sier Høie.

Helseministeren opplyser at den vanligste praksisen ellers i landet er at barn med behov for akutt innleggelse i psykiatrien utenom dagtid blir innlagt på barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. I Telemark har altså ikke sykehuset en slik akuttberedskap.

– Det er flere sykehus som opplyser at de i enkelttilfeller har behov for å plassere barn på voksenpsykiatrisk avdeling. Men da skjer det i et nært samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien, og da skjer dette kun unntaksvis. Tallet på innleggelser av barn på voksenavdeling i Telemark og Vestfold er for høyt, sier Høie.

Evaluerer og vurderer andre løsninger

Sykehuset Telemark lover nå å se på hvordan andre helseforetak organiserer hjelpen til psykisk syke barn med behov for akutt hjelp.

– Vi må høre på helseministerens råd til oss. Vi må evaluere hvordan vi gjør det og se hvordan andre gjør det og hva vi kan lære og hva vi kan gjøre bedre, sier sykehusdirektøren.

Sykehuset har en døgnavdeling ved ungdomspsykiatrisk senter og sier at det kan bli aktuelt å opprette et akutt-tilbud der.

– Det kan godt hende at vi skal kunne ha mulighet til å legge direkte inn der. Men da må vi sette av rom og plass til det. Vi vil også vurdere om vi skal ha et akutt, ambulant team som betyr at man har en psykiater-psykologkompetanse innenfor ungdomspsykiatri som møter pasienten og gir hjelp hjemme der man er. Vi må se på om det er en like god ordning, eller om vi skal gjøre begge deler, sier Bess Frøyshov.

Sykehuset i Vestfold opplever praksisen de har som forsvarlig og god for barn og ungdom i dyp krise.

– Nå må vi få klargjort hva som ligger i helseministerens uttalelser, sier klinikksjef Finn Hall ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Les også: