Vil ikke sikre vei ved barneskole

BREVIK (NRK): Den nye skolen i Brevik vil legge tett inntil riksvei 354, som ofte er omkjøringsvei for E18. Statens vegvesen anerkjenner at elever vil løpe over veien, men vil ikke gjennomføre dyre tiltak for å sikre skoleveien.

Riksveg 354, Breviksvegen

E18-RESERVE OG SKOLEVEI: Like til høyre for busslommen skal den nye skolen i Brevik ligge. Veien er omkjøringsvei for E18, og anses som en viktig transportåre med både mye personbiltrafikk og en stor andel næringstrafikk.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Når det nye oppvekstsenteret i Brevik står klart litt lenger nord enn det ligger i dag, kommer den adskillig nærmere den trafikkerte Breviksveien, riksvei 354.

Dagens fartsgrense er på 60 km/t. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for veisikring av riksveiene.

Sier nei til alle sikringsforslag

I forslaget til detaljreguleringsplan for skolen blir det anerkjent at flyttingen av skolen vil føre til mer kryssing av denne veien. Et tiltak som er vurdert for å sikre elevene når de skal komme seg fra den andre siden av veien til skolen, er en undergang – men dette er ifølge denne detaljreguleringsplanen en for kostbar løsning.

Bedringen av trafikksikkerheten må derfor komme i form av andre tiltak. Vegvesenet vil ikke gjennomføre tiltak som er foreslått av Porsgrunn kommune:

  • Nedsatt kjørehastighet
  • Innsnevring av forbikjøringsfelt
  • Etablering av fartshumper før og etter krysningspunktet
  • Oppmerking av gangfelt
  • Undergang – som blir regnet som for dyrt

I stedet oppfordrer vegvesenet skolen til å spille en aktiv rolle for å få etablert og befestet et gangmønster slik at elevene ikke krysser veien unødig.

– Alle velger korteste vei

– Vi er veldig skuffet. Og vi er bekymret over det som kan komme til å skje når skolen flyttes, sier rektor Kerstin Pedersen ved Brevik oppvekstsenter.

I dag går elevenes skolevei naturlig på tunneltaket over riksveien, litt sør for der den nye skolen vil ligge. Når den nye skolen kommer vil dagens skolevei bli en omvei.

Eivind Gurholt.

SKOLEN MÅ LÆRE ELEVENE Å GÅ RIKTIG VEI: Eivind Gurholt i Statens vegvesen sier at hovedmålet må være å lære elevene å gå en annen vei enn over veien.

Foto: Christina Førli Aas / NRK

– Vi vet at alle velger korteste vei, og det bekymrer oss at det ikke er villighet til å gjøre noe ved krysningspunktet, sier Pedersen.

Ny E18 fra Langangen til Rugtvedt har planlagt oppstart i 2018. Arbeidet kommer til å ta flere år. I planen står det: «Vegvesenet ønsker å understreke at riksvei 354 er en viktig transportåre med både mye personbiltrafikk og en stor andel næringstrafikk. Veien er også en omkjøringsveg for E18 de ganger denne er stengt. Det er derfor viktig at trafikkflyten og fremkommeligheten på riksvei 354 Breviksveien ivaretas.»

Derfor ønsker ikke vegvesenet å sette ned farten på denne strekningen, og de ser det heller ikke som aktuelt å anlegge fotgjengerfelt over vegen.

Håper de minste går en annen vei

– Hovedmålsettingen må være å få elvene til å gå over tunneltaket, uavhengig av trafikken på riksveien, sier seksjonsleder Eivind Gurholt ved Statens vegvesen region sør.

Han sier at vegvesenet ser at det er elever som må komme til å krysse veien, og sier at det er etablert et såkalt tilrettelagt krysningspunkt – ikke et fotgjengerfelt, men øy i midten veien.

Videre skal forbikjøringsfeltet nord for krysningspunktet etter hvert fjernes. Men om dette er godt nok sikret for skoleelever på barnetrinnet, mener også vegvesenet er usikkert.

– Vi håper i hvert fall at de minste krysser over tunneltaket, sier Gurholt.