SFT klager på Grenland

Grenlandskommunene får klage fra SFT over manglende rapportering om svevestøv i lufta. Kommunene skylder på svikt i teknisk utstyr.

Svevestøv i Trondheim
Foto: Gorm Kallestad

Statens Forurensningstilsyn pålegger Grenlandskommunene å rapportere om svevestøvforurensninger i lufta. Det må de gjøre innen 30. april. Kommunene skulle levert målerapporter hver måned, men til tross for flere purringer, kom det ikke et eneste måleresultat i fjor.

Viktig for å sikre helsa til folk

Seksjonssjef Hans Aasen i Statens Forurensningstilsyn, sier at målingene av svevestøv i lufta er viktig for å sikrer helsa til folk som bor i Grenland .

- Det er det at vi ikke har fått noen rapport som bekymrer oss for da vet vi ikke noe om verdiene, sier han.

Når de eventuelle overskridelsene er analysert, vil det bli vurdert tiltak for å få redusert svevestøvet.

Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble overtok sammen med industrien og vegvesenet fra 1. januar 2005 den daglige driften av fire overvåkingsstasjoner for luftforurensninger. Tidligere var det SFT som drev overvåkingen.

Tekniske problemer er årsaken

Virksomhetsleder Terje Nygård i Porsgrunn kommune som har ansvaret for rapporteringen på vegne av Grenlandskommunene, sier at tekniske problemer med utstyret er en av årsakene til manglende overvåkingsrapporter.

- Noe av utstyret er gammelt og det har vært noe ustabilt, og det er brukt mye tid på å holde utstyret i orden, sier han.

Hans Aasen i SFT er ikke fornøyd med kommunenes håndtering av saka. Spesielt ut fra hensynet til folks helse.

- Kommunen har forpliktelser som de må møte og vi forventer at de får dette i orden, sier Aasen.

Terje Nygård i Porsgrunn kommune sier at overvåkinga i fjor viste flere perioder med mer svevestøv i lufta enn grenseverdiene tillater.

- I perioder, særlig høst og vår, har vi hatt mye svevestøv, sier han.