Mener ordfører mangler forståelse for demokratisk tankegang

Pressens offentlighetsutvalg etterlater ingen tvil når de uttaler seg om det de kaller «ulovlig og udemokratisk» møtepraksis i Skien kommune.

Hedda Foss Five

Ordfører Hedda Foss Five i Skien mener at hensynet til innsyn i hemmelige møter i kommunen må veies opp mot andre forhold.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Utvalget har fulgt debatten om hemmelige møter mellom politikerne i Skien kommune, og har også registrert uttalelsene fra Ap-ordfører Hedda Foss Five.

  • I løpet av de siste tre årene har ordføreren flere ganger innkalt gruppeledere i samtlige politiske partier til gruppeledermøter, der ordfører og gruppeledere får orientering i aktuelle saker fra administrasjonen. I disse møtene har det blitt diskutert tolkninger av politiske vedtak og forventninger om videre oppfølging. Five holder på at disse møtene skal holdes bak lukkede dører.
  • I det Skien kommune kaller for «styringsgruppen for formålsbygg» deltar ordføreren, gruppeledere, rådmannen, assisterende rådmann og kommunalsjefene. I disse møtene har flere store prosjekter blitt diskutert, som utbygging av nytt bibliotek, nytt sykehjem og utbygging av kollektivknutepunkt. Etter mediomtale har Five snudd i spørsmålet om møtene skulle åpnes.

– Udemokratisk

– Slik møtepraksis er både udemokratisk og i strid med loven, sier Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens offentlighetsutvalg (POU). Hun mener sakene som diskuteres på disse møtene åpenbart er av stor allmenn interesse.

Five sier til NRK at hun har lest uttalelsen til POU, og mener at det er viktig med debatt rundt åpenhet og demokrati.

– Men jeg registrerer at uttalelsen er pressens egen stemme, og pressen har sin rolle å utøve og er én side av saken. Og så er det andre sider i demokratiet vårt som er viktig å balansere opp mot hverandre.

Skiens-ordføreren begrunner de stengte dørene med at «ikke alle politikere takler oppmerksomheten like bra» og sier at hun vil utfordre kommunelovens krav om åpne dører «for at folk skal tørre å gå inn i politikken».

Siri Gedde-Dahl - profilbilde mot hvit bakgrunn

Leder Siri Gedde-Dahl i Pressens offentlighetsutvalg mener det er alvorlig for både pressen og folk flest når politiske prosesser forgår bak lukkede dører.

Foto: Signe Dons

– Jeg har vanskelig med å skjønne disse argumentene. Jeg opplever det som at hun har misforstått eller har et uheldig forhold til innsyn og åpenhet. Jeg kan godt forstå at de som er nye i politikken kan synes det er uvant med åpenhet, men de må fort forstå at det er en del av den politiske virksomheten, sier Gedde-Dahl.

Ytringsfrihet

POU mener at Five viser en grunnleggende mangel på forståelse for demokratisk tankegang og betydningen av innsyn.

– Den påstanden får de som har skrevet uttalelsen, stå for selv. Påstanden er vanskelig å forholde seg til når de som har skrevet den kanskje ikke kjenner til Skien annet enn det de har lest i avisene de siste ukene, sier Five.

POU understreker også at møteoffentlighet også er forankret i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet.

– At møtene er lukket, er farlig for folk flest. Offentlighetsprinsippet er så grunnleggende at det er hjemlet i Grunnloven, og det å ha innsyn i saksbehandlingsprosessen, som de gjør på vegne av oss alle, er viktig. Folk skal ha mulighet til å komme tidlig inn i en politisk diskusjon om aktuelle saker, sier Gedde-Dahl.

Åpenhetskriterier

Sivilombudsmannen har tidligere behandlet lignende saker fra andre kommuner, og kommet med tre momenter som tilsier at et møte skal være åpent:

  • Hvem som deltar – er det personer som skal være med å fatte beslutninger senere?
  • Hva som diskuteres – er det saker som samme personer skal avgjøre senere?
  • Offentlig interesse – har det som legges frem eller diskuteres offentlig interesse?

Når da ordføreren i Skien innkaller hele det politiske spekteret fra kommunestyret, mener POU at det til forveksling ligner det som skal skje i et ordinært, åpent møte etter kommunelovens regler.

Prosessene må være gjennomsiktige og innbyggerne i en kommune må få svar på hvordan pengene brukes, hvem som har bestemt det og hvordan diskusjonen har vært, mener POU.