NRK Meny
Normal

Ingen fusjon mellom HiT og UiA

Styret ved Høgskolen i Telemark sa i dag nei til fusjon med Universitet i Agder med 6 mot 5 stemmer, mens Universitetet i Agder sa enstemmig nei til fusjon. Det blir dermed ingen fusjon mellom de to institusjonene.

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark blir ikke fusjonert med Universitetet i Agder. Det er nå endelig bestemt.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Fusjonsspørsmålet har vært utredet gjennom tre år. I dag ble saken avklart.

Stor motstand i Agder-fylkene

Særlig ved UiA og i Agder-fylkene har det vært stor motstand mot fusjon. 29 av 31 høringsinstanser har gått i mot fusjon.

Ved Høgskolen i Telemark har tre av fire fakulteter gått inn for fusjon, men med delte oppfatninger internt. Studentorganisasjonen har vært positiv til fusjon, mens de fleste av de ansattes organisasjoner har gått mot. Eksternt har kommuner og andre høringsinstanser hatt delt syn.

Styrevedtakene

Styrevedtaket ved HiT er ordlagt slik:

  • 1. Styret for HiT konstaterer at styret for UiA ikke vedtar å søke sammenslåing med HiT, og at dette fusjonsalternativet dermed er bortfalt på nåværende tidspunkt.
  • 2. Styret legger til grunn at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter mellom UiA og HiT som ikke er fullført, videreføres. Eventuelle nye slike samarbeidsprosjekter vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra høgskolens eget behov og i lys av de kvalitets- og strukturdiskusjoner som går i sektoren. Styret ser det ikke som aktuelt nå å arbeide videre med etablering av et mer omfattende og forpliktende institusjonelt samarbeid som omtalt i sluttrapporten.
  • 3. Ledelsen bes organisere og sette i gang arbeidet med ny strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden 2015-2019. Innspill til KDs arbeid med framtidig struktur i sektoren, jf. brev 26.05.14, skal være en del av denne prosessen. Målet med å oppnå universitetsstatus står fast. Styret er åpen for sammenslåing med nærliggende institusjoner i ulike konstellasjoner.

Ved UiA er styrevedtaket ordlagt slik:

  • 1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres. Dette innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at det ikke fremmes en kongelig resolusjon om sammenslåing av UiA og HiT.
  • 2. Styret vedtar ikke å etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og HiT som beskrevet i sluttrapporten.
  • 3.Styret legger til grunn at velfungerende forskningssamarbeid og nye, felles studietilbud videreføres. Nye faglige og administrative samarbeidprosjekter vurderes løpende på selvstendig faglig/administrativ grunnlag.
  • 4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD om innspill til strukturmeldingen og legger til grunn at UiA er aktive i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk vurdering av egen framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid med andre institusjoner om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering.

– Et nytt avsnitt starter

Vedtaket ved UiA-styret er i tråd med universitetsdirektørens innstilling, men med noen språklige presiseringer og endringer. Vedtaket er også i tråd med signalene fra rektor og flere styremedlemmer som har uttalt seg i media de siste dagene.

– Med dagens avklaring starter et nytt avsnitt i Høgskolen i Telemark sin historie. Arbeidet med å videreutvikle egen institusjon vil pågå parallelt med at vi må re-orientere oss i universitet- og høgskolesektoren. Viktige strategiske valg ligger fortsatt foran oss. Den grundige prosessen med fusjonsavklaringen har gitt en økt bevissthet i hele organisasjonen om at det vil bli endringer, sier HiT-rektor Kristian Bogen.