NRK Meny
Normal

Har fredet 11 skogområder i Telemark

Fem nye skogområder har blitt vernet i Telemark, og seks områder er utvidet.

Flaaten naturreservat

Kart over Flaaten naturreservat på Notodden. En større del av området er nå fredet.

Foto: Skjermdump fra kart, Miljødirektoratet

Kongen i statsråd fredet totalt 53 skogområder i ulike deler av landet den 12. desember. I Telemark ble totalt 11 områder fredet.

– Det er områder som har verdifulle skogtyper og ofte trua arter, sier Sigmund Hansen, rådgiver hos Fylkesmannen i Telemark.

Elg i skogen

Vernet av skogområder skal sikre truede naturtyper i norsk skognatur og bidra til et representativt vern av skogtyper i Norge.

Foto: John Magnus Embretsen / privat

Kan vokse fritt

Områdene er spredt fra Porsgrunn og opp til Vinje. Vernet er viktig for områdene på sikt, forteller Hansen.

– For de fleste områdene vil skogen få stå og utvikle seg någenlunde fritt. Det hender at det er områder som er kulturbetinget, som krever noe skjøtsel, men det gjelder i liten grad for de områdene som er vernet nå.

Les også: Grunneigarar kan få verneansvar

Les også: Studietur i Skottland - Telemark

– Positivt med vern

Lederen for Naturvernforbundet i Telemark, Tormod Svartdal, sier at vernet ikke må komme på bekostning av allerede gjeldende lover og regler.

– Vi er generelt positive til ethvert vern av skog, fjell og kyst, men vi opplever noen ganger at problemet ofte er å overholde det regelverket som allerede finnes. Det blir uthulet på ulike måter, og det ødelegger ethvert vern, sier Svartdal.

Skogen som er vernet i Telemark er i hovedsak frivillig vern på privat grunn, bortsett fra i Grønnåsliane naturreservat og Bjønnknuten naturreservat. I Grønnåsliane er det Statskog SF som er grunneier og i Bjønnknuten er det Statskog SF kombinert med en privat skogeier, skriver fylkesmannen på sin nettside.

Vernede skogområder i Telemark

Områdets navn

Kommuner

Totalt areal

Merknad

Verneverdier

Grønnåsliane

Kragerø

491

Utvidelse

Kystnær edellauvskog

Bjønnknuten

Drangedal og Kragerø

1 996

Nytt område

Gammel eikeblandingsskog

Grytdalen

Drangedal

16 542

Utvidelse

Gammel artsrik barskog

Søndre Versvik

Porsgrunn

35

Utvidelse

Fossilførende bergarter kombinert med en liten bekkekløft med rik skog

Linddalsliane

Skien

1 039

Nytt område

Rik blandingsskog og edelløvskog

Persholknatten

Skien

1 531

Nytt område

Rike skogtyper og mye død ved

Store Snipen

Skien

197

Nytt område

Grovvokst alm-lindeskog

Orsjømyra

Skien

1 095

Utvidelse

Myrkompleks utvida med barskog

Elferdalen

Notodden

228

Utvidelse

Brannpåvirket barskog med delvis urskogpreg

Flaaten

Notodden

2 863

Utvidelse

Gammel furu-dominert skog

Tokkeåi

Tokke og Vinje

3 564

Nytt område

Stor bekkekløft med lavrike skogtyper og fuktige bergvegger

Les mer om de vernede områdene her.