Dette betyr statsbudsjettet for Telemark

I dag legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2017. Hva dette betyr for Telemark, kan du se her.

Siv Jens budsjett-tale i Stortinget

 • UTDANNING:
 • Regjeringen setter av 2,4 millioner kroner til å få mer likebehandling av toppidrettsgymnasene. Toppidrettsgymnaset i Telemark er én av skolene som tidligere har kommet dårlig ut, og som nå får penger.
 • Regjeringen vil øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger.
 • KULTUR:
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Vest-Telemark Museum blir økt med 0,6 millioner kroner til totalt 6,8 millioner kroner for å sikre videre drift av Grimdalstunet i Tokke kommune.
 • VEIER:
 • Det er satt av midler til restfinansiering av gjennomført bygging av midtrekkverk på E18-strekningen Tangen – Aust-Agder grense i Kragerø kommune.
 • Det settes av 55 millioner kroner i statlige midler til å videreføre utbedringen av fire E134-delstrekninger mellom Seljord og Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.
 • Regjeringen foreslår 340 millioner i statlige midler for 2017 til å videreføre utbyggingen av strekningen Gvammen – Århus, deriblant midler til ny Ørevella bru. Prosjektet omfatter bygging av ny vei, delvis i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • Det er satt av midler til restfinansiering av utbyggingen av strekningen Grungedal – Grunge kirke, inkludert refusjon til Vinje kommune og Telemark fylkeskommune.
 • Det vil bli gjennomført planlegging på strekningen E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland.
 • Det er prioritert midler til bygging av ny bru på E134 ved Ørvella i Hjartdal kommune.
 • Regjeringen vil sette av 200 millioner i statlige midler til prosjektet riksvei 36 Skyggestein – Skjelbredstrand i Skien kommune. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, men forutsettes finansiert med statlige midler. Prosjektet omfatter bygging av trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé. Det skal bygges en strekning med gang- og sykkelvei. Den nye veien innkorter riksvei 36 med om lag én km. Det legges opp til anleggsstart i september 2016, mot tidligere forutsatt i november 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.
 • Det settes av bompenger til å videreføre utbyggingen av riksvei 36 på strekningen Slåttekås – Årnes, Nome og Sauherad kommuner.
 • Det settes av midler til å videreføre utbedringen av Høgenheitunnelen på riksvei 354 i Bamble kommune.
 • JERNBANE:
 • 250 millioner kroner er satt av til fornyingsarbeider blant annet på Sørlandsbanen.
 • Regjeringen foreslår 564 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet omfatter blant annet sju tunneler og ti bruer, og er dimensjonert for 250 km/t. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.
 • Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til å bygge nytt parkeringsanlegg for tog i Skien. Anlegget legger til rette for at flere tog kan settes inn på InterCity-strekningen mellom Skien og Lillehammer. Planlagt byggestart er i 2017, og anlegget skal stå ferdig i 2018.
 • Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon, Porsgrunn kommune. Prosjektet gir økt strømforsyning på den sørlige delen av Vestfoldbanen. Solum omformerstasjon får tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn, og skal etter planen tas i bruk i 2018. Sammen med byggingen av omformerstasjon i Raufoss og Arna er det satt av i alt 247 millioner kroner til de tre prosjektene.
 • LUFTHAVNER:
 • Regjeringen foreslår 29,3 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord.
 • HAVNER:
 • Regjeringen foreslår i alt 242,1 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å videreføre arbeid med farledstiltak for «Innseiling Grenland», i kommunene Porsgrunn og Bamble. Arbeidet tok til i 2016, og blir ferdig i 2018.
 • BREDBÅND:
 • Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt. Det er altså ennå ikke klart hvor mye av disse midlene som vil tilfalle Telemark.
 • FORSKNING:
 • Bedrifter i Telemark kan søke om støtte til næringsrettet forskning og innovasjon. Regjeringen har økt støtten til dette med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013.
 • SYSSELSETTING:
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 170 sjøfolk i Telemark omfattet av tilskuddsordningen.
 • CO2-PROSJEKTER:
 • Regjeringen vil bevilge 330 millioner kroner til konseptstudier i arbeidet med å utvikle de tre CO2-prosjektene som kan ende med fullskalaanlegg. To av disse ligger i Telemark, nemlig Yara på Herøya og Norcem i Brevik.
 • SIKRINGSTILTAK:
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2017, herunder videreføring av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.
 • Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.
 • FORBRUKERRÅDET:
 • Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark.
 • POLITI:
 • Politidistriktene får 300 millioner kroner til fri disposisjon – i tillegg til de ordinære bevilgningene til politiet. Det blir opp til hver politimester i de tolv politidistriktene å bestemme hva de vil bruke pengene på.
 • KOMMUNENE:
 • Kommunene i Norge får over fire milliarder ekstra av regjeringen i frie inntekter. Nøyaktig hvordan dette fordeles på kommunene i Telemark, har vi ennå ikke oversikt over.
 • DISTRIKTSPOLITIKK:
 • Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 42 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (6 millioner kroner).

Det må bemerkes at punktene i denne artikkelen omhandler Telemark spesifikt. Det er selvsagt mye annet på statsbudsjettet som har betydning for alle som bor i Telemark.