NRK Meny
Normal

Dette betyr statsbudsjettet for Telemark

Her er de viktigste punktene i statsbudsjettet for Telemark 2016.

InterCity-tog på rødt lys

SATSER PÅ INTERCITY: 970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Klokka 10 la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Her er de viktigste punktene for fylket i Statsbudsjettet 2016.

Fullstendig oversikt over Statsbudsjettet for Telemark finner du her.

VEI:

 • E134: 275 millioner kroner er satt av til å bygge ny E134 på strekningen Gvammen-Århus i kommunene Hjartdal og Seljord. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med om lag 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene starter i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • E18:Blant trafikksikkerhetstiltakene som regjeringen foreslår å prioritere i 2016, er videreføring av arbeidet med å etablere midtrekkverk på strekningen Tangen-Aust Agder grense på E18.
 • RIKSVEI 36: 100 millioner kroner til ny riksveg 36 på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien. Prosjektet inngår i fase 1 av Bypakke Grenland, men forutsettes finansiert med statlige midler. Prosjektet omfatter utbygging av 3,6 kilometer med trefelts veg med midtrekkverk t i ny trasé. Tre bruer og to løsmassetunneler inngår i prosjektet. I tillegg skal det bygges tilknytninger til dagens vegnett. Prosjektet har en kostnadsramme på 605 millioner kroner. Det er lagt opp til anleggsstart i november 2016. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2018.
Århus - Gvammen

275 millioner kroner er satt av til å bygge ny E134 mellom Gvammen-Århus.

Foto: Statens vegvesen

Regjeringen foreslår å sette av bompenger til å starte utbyggingen av riksveg 36 på strekningen Slåttekås-Årnes i kommunene Nome og Sauherad.

 • RIKSVEI 41: Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det foreslått å gjennomføre tiltak på strekningen Treungen-Steane på riksveg 41.
 • RIKSVEI 354: Blant utbedrings- og fornyingsarbeidene som skal utføres i tunneler, foreslår regjeringen å prioritere midler til å videreføre utbedringen av Høgenheitunnelen på riksveg 354.

Reduserer togtidene

TOG:

 • INTERCITY-UTBYGGING: 970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Midlene skal gå til jernbanetekniske arbeider og avsluttende grunnarbeider på trasé, bruer og tunneler. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer og ti bruer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.
 • VESTFOLDBANEN: Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon. Prosjektet gir økt kapasitet i strømforsyningen på den sørlige delen av Vestfoldbanen. Solum omformerstasjon får tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn, og skal etter planen tas i bruk i 2018. Ifølge budsjettforslaget skal det også bygges ny omformerstasjon utenfor Gjøvik. I alt er det satt av 155 millioner kroner til disse to prosjektene.
 • PLANLEGGING AV GRENLANDSBANEN: På Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett er det satt av 200 millioner kroner til diverse utrednings- og planleggingsoppgaver. Midlene brukes blant annet til å videreføre arbeidet med konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, det vil si en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Notodden flyplass

Notodden flyplass er trolig reddet ifølge Stasbudsjettet for 2016.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

LUFTFART:

 • Tilskudd til ikke statlige lufthavner: I budsjettforslaget er det satt av 28,5 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Fra 1. januar 2016 blir en ny tilskuddsordning innført. Notodden lufthavn er omfattet av den nye ordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Tilskuddet til den enkelte lufthavn blir fastsatt på bakgrunn av søknader fra lufthavnene.

UTBEDRING AV FARLEDER:

 • Innenfor den foreslåtte rammen på 341,4 millioner kroner til utbedring av farleder, prioriteres blant annet å starte arbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland i kommunene Porsgrunn og Bamble. Tiltaket skal bidra til å ivareta sikkerhet og framkommelighet i farleden.

Øker til høgskolen

UTDANNING/SKOLE:

 • Høgskolen i Telemark vil fusjonere med Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med:
  - 2,7 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning.
  - 4,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Det er opprettet en ny landslinje for natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole fra høsten 2015. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,2 millioner kroner i 2016. Dette skal dekke utgiftene for Vg1-tilbudet våren 2016, og oppstarten av Vg2-tilbudet høsten 2016.

Bluesfestivalen

Notodden Bluesfestival mister trolig statsstøtten i neste års statsbudsjett.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

KULTUR:

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett.

  Notodden Blues Festival kom inn under knutepunktordningen i 2007. Tilskuddet i 2015 er 2,7 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

INDUSTRI:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til Gassnova SF. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 142 millioner kroner til Gassnova SF. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder oppfølging av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen legger opp til å benytte 230 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.

FLOMSIKRING:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2016, herunder oppstart av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.

 • Her kan du se Østafjells 20.55

  Østafjells 20:55
 • Vogntog sperrer Valebøvegen

  Politiet ber bilister som kjører Valebøvegen være obs på et vogntog som sperrer veien. Det var i 17.30-tiden at vogntoget satte seg fast på Fylkesvei 44 – Valebøvegen – ved Bø.

 • Her kan du se Østafjells 18.50

  Østafjells 18:50
 • UP: Fleire fartskontrollar

  Utrykkingspolitiet vil auke talet på fartskontrollar. Det seier UP-sjef Runar Karlsen. For høg fart er framleis den viktigaste grunnen til alvorlege trafikkulukker, og UP-sjefen trur at fleire kontrollar vil heve terskelen for å bryte fartsgrensene.

  Runar Karlsen
  Foto: Vegard B. Lien / NRK