NRK Meny
Normal

Ber om opplysninger fra reservasjonslegene

Fylkeslegen i Telemark ber om omfattende informasjon fra Bø kommune i forbindelse med tilsynssaken ved legesenteret i kommunen der tre fastleger har reservert seg mot å henvise til abort eller sette inn spiral.

Bø legekontor

De tre reservasjonslegene jobber her ved legekontroet i Bø.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

I et brev til Bø kommune datert 03.01.14 ber Fylkeslegen i Telemark om opplysninger og dokumenter i forbindelse med saken.

I et nytt brev datert den 06.0114 skriver Fylkeslegen at det ønskes ytterligere opplysninger.

Steinar Aase

FYlkeslegen i Telemark Steinar Aase har bedt Bø kommune om informasjon i reservasjonssaken.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Les også:

Fylkeslegen i Telemark ber om redegjørelse fra hver av legene som har reservert seg, og ønsker informasjon om følgende:

 • hva legene reserverer seg mot
 • hvilken grunn de har for å reservere seg
 • om grunnlaget deres for å reservere seg har endret seg i løpet av tiden de har praktisert som lege
 • om de har hatt noen avtale med kommunen om rett til å reservere seg, og om de i en slik avtale har forpliktet seg til å medvirke til at aktuelle pasienter får nødvendig helsehjelp av en annen lege
 • om de er villige til å slutte med å reservere seg, enten av seg selv eller dersom de får pålegg om dette fra kommune eller tilsynsmyndighet
 • eventuelt andre momenter som legene anser som viktige for saken

Les også:

Ber om utfyllende svar

Fylkeslegen minner om at hver av de tre reservasjonslegene gjøres eksplisitt oppmerksomme på at denne tilsynssaken retter seg både mot Bø kommune og mot hver enkelt av reservasjonslegene.

– Av hensyn til de mulige konsekvensene en tilsynssak kan få, er det viktig at både legene og kommunen besvarer vår henvendelse mest mulig utfyllende og med tanke på de mulige konsekvensene som svarene kan få, skriver Fylkeslegen i Telemark i brevet.

Fra kommunen side vil Fylkeslegen ha svar på følgende:

 • om det foreligger, eller har foreligget en skriftlig avtale med en eller flere av reservasjonslegene. Avtalene bes i så fall oversendt sammen med kommunens svar
 • hvordan ordningen med felleslister på Bø legesenter har blitt praktisert frem til nå
 • har spørsmålet om legers reservasjonsrett blitt politisk behandlet i kommunen, og i så fall med hvilket resultat
 • hvilke vurderinger har kommunens administrasjon gjort i saken gjennom årene
 • hvilken leder er nærmeste administrative linjeleder for legene, hvem har faglig ledelsesansvar, er det noen av legene på Bø legesenter som har faglig ledelsesansvar overfor de øvrige legene der

Vil ha ro

Samtidig ønsker Fylkeslegen arbeidsavtalen til kommuneoverlegen oversendt for å se på om denne personen har noen form for linjestyring av legene eller om kommuneoverlegen er i en ren stabsfunksjon som rådgiver for kommunens ledelse.

Reservasjonsrett for leger.

Kommuneoverlege Kristin Sekse Vikane i Bø ønsker ro rundt saken til Fylkeslegen har gjort sin vurdering.

Foto: Lars Hansen

Det blir påpekt i brevet at helsepersonell plikter å gi faktaopplysninger som er nødvendige for å få belyst hendelsesforløpet, men utover dette er det frivillig om man vil gi uttrykk for egne vurderinger eller synspunkter om saken.

Fylkeslegen ber om svar fra kommunen og legene innen 7. februar.

Kommuneoverlege Kristin Sekse Vikane i Bø har tidligere uttalt til NRK at hun ønsker ro rundt saken til Fylkeslegen i Telemark har kommet med sin vurdering av saken.

Fylkeslege Steinar Aase har tidligere uttalt til NRK at saken har høy prioritet, og at han håper at saken er ferdig behandlet i løpet av februar.