NRK > Tekst-TV > Side 496

496.1 Oppdatert lørdag 25. jan kl 03.17

Tekst-TV side 496 Side 496 Side 480 Side 480

NRK SAPMI Nyheter på sørsamisk 24.1 10.30 Healsoegoerehtimmie Trööndelagesne 15.okt Daan våhkoen jih dah båatije våhkoeh datne maahtah SMSe jallh påaste åadtjodh,gusnie healsoegoerehtimmie Trøøndelagesne datnem bööredh healsoegyhtjelassh vaestiedidh.Plassjen tjielten åvtehkedåaktere Anne Lajla Westerfjell Kalstad jeahta lea vihkeles almetjh goerehtimmiem svååredh.-Ibie daejrieh dan soe jijnjh magkeres healsoe åarjelsaemieh utnieh,daelie mijjieh vaestiedassh åadtjodh. 480 Nyheter på samisk 480

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider