Vil ha ti nye år med fiskeforbud i Tvedestrand

Fiskeforbudet i Tvedestrand har vært svært gunstig for torsk og andre fiskearter, mener Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet foreslår derfor å beholde bevaringssonene i ytterligere ti år.

Tvedestrandsfjorden

Det kan bli ti nye år med fiskeforbud i deler av Tvedestrandsfjorden.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Fritidsfiskere har vært sterkt kritiske til fiskeforbudet, og i mai samlet de 360 underskrifter mot forbudet. Å bli nektet å fiske i deler av Tvedestrandsfjorden har vært hard kost.

Fiskerlaget Sør har tidligere uttalt at ordningen ikke er godt nok evaluert og at fiskere i liten grad har kunnet påvirke prosjektet.

Men havforskere ser positive resultater av fem år med vern og begrensninger. For nå bugner det med fisk i området.

Både nasjonal og internasjonal interesse

Bevaringssonene i Tvedestrand kommunes sjøområder ble vedtatt i 2012. Etter den tid har havforskere undersøkt utviklingen nøye.

  • De har funnet ut at torsken i Tvedestransdsfjorden er stedbunden og tilbringer betydelig tid innenfor nullfiskeområdet.
  • Studier viser at torsken i Skagerrak er sårbar overfor temperaturøkninger.
  • Langtidsstudier viser at hver torsk har sin egen karakteristiske adferd. – Torsken har sin personlighet!
  • Ordningen med bevaringssonger har ført til at forskningsmiljøet ved Flødevigen er invitert med i internasjonale prosjekter.
  • Nullfiske området i Tvedestrand har resultert i fem mastergrader ved Universitet i Agder og Universitetet i Oslo, og har vært viktig i et doktorgradsarbeid.
Diverse av havforskere i Tvedestandsfjorden, drar opp ruser. Fisk, ål, hummer. Torsk etc. Merker torsk. Undersøker fisk. Forskerbåt i fart. Tvedestrandsfjorden. Fritidsbåt med hytter og brygger bak.(Ved Furøya)

NRK Sørlandet 22. mai 2017.

Havforskningsinstituttet mener at forskningen som er gjort, gir et svært viktig faglig grunnlag for å kunne gi gode råd til fiskeriforvaltningen fremover.

Og nå konkluderer også Fiskeridirektoratet med at perioden med bevaringssoner bør forlenges slik at forskningen kan fortsette.

Verneområdet i Tvedestrandsfjorden er det eneste i sitt slag her i landet, og har fått stor nasjonal interesse.

Støtte fra kommunestyret

Kommunestyret ser fordelene med ordningen, og går inn for at å beholde bevaringssonene i ti år framover.

Områdene som omfattes, er på 8,9 kvadratkilometer og ligger i Indre Oksefjord, Furøya, Sagesund, Kvastadkilen og ytre skjærgård.

Havfiskerne ser disse fordelene av bevaringssoner:

  • Nullfiskeområder gir informasjon om fiskens naturlige dødelighet
  • Det kan gi kunnskap om effekten av forvaltningstiltak
  • Områdene kan si noe om hvordan bestandene utvikler seg
  • Det kan gi kunnskap om hvordan økosystemet i havet fungerer
  • Det kan gi kunnskap om klima
  • Områdene kan ¨åpne for studier av fiskeadferd
  • Studier i nullfiskeområder kan koples sammen med studier i andre land
  • Områdene åpner mulighet for feltbasert undervisning om livet i havet fra barneskole- til universitetsmiljø.

Nå er en rekke instanser invitert til å komme med høringsuttalelser med frist 31. desember.