NRK Meny
Normal

Vil ha dobbelt så mange busser

Det planlegges å øke satsingen på kollektivtrafikk i byområder og mellom byene på Agder. Det liker Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), men på sikt vil de ha enda bedre tilbud.

Buss Kristiansand

NHO Agder mener det er helt nødvendig med økt satsing på kollektivtransport for å nå målene om at flere skal la bilen stå.

Foto: NRK Sorlandet

I oktober ble «Plan for kollektivtransport i Vest-Agder 2015-2020» sendt ut på høring.

Målet er at flere skal la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå.

På sikt bør antall bussavganger i rushtiden dobles, mener NHO. De vil også ha bedre busstilbud mellom byene på Sørlandet.

Økt satsing i byområdene

Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, er fornøyd med at gruppen som har utarbeidet planen, ønsker økt satsing på kollektivtrafikk i byområdene og mellom byer og regioner.

– Frekvensen og tilgjengeligheten må økes dersom kollektivtrafikken skal være et konkurransedyktig alternativ, sier han.

Trond Madsen

Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen mener det er spesielt viktig å øke kollektivtilbudet i de byområdene de neste årene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Økt satsing i byområdene er en konsekvens av forventet befolkningsvekst, som ifølge planen vil bli størst i bynære områder.

– Skal man nå målene om at veksten i persontrafikken i byområdene skal tas gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange, må kollektivtilbudet styrkes vesentlig, sier Madsen.

NHO Agder mener at det er nødvendig å doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden i disse områdene innen 2040.

Flere pendlere

I tillegg er det ventet at flere kommer til å pendle inn til byene. NHO Agder er opptatt av at transportsystemet må dimensjoneres for dette.

Kollektivtilbudet knyttet til arbeidsreiser må bygges ut. Dette innebærer også investeringer i veianlegg som kan bidra til at kollektivtrafikken kommer raskere fram, sier Madsen.

I sin kommentar til planen har NHO Agder skrevet at dagens inn- og utpendling er preget av ineffektive transportsystemer, høy privatbilbruk og store klimautslipp.

Madsen tror økt satsing på kollektivtrafikk vil ha mange positive ringvirkninger.

– Det vil bidra til lavere utslipp og økt effektivitet for næringstrafikken. Det kan også bidra til mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Å reise kollektivt skal være attraktivt

I Planen for kollektivtransport i Vest-Agder 2015–2020 står det at det skal det være attraktivt å reise kollektivt.

Planen er samordnet i forhold til felles plan med Aust-Agder fylkeskommune: Regional transportplan Agder 2015 -2027.

Endelig plan vil være førende for fylkeskommunens arbeid innenfor sitt ansvarsområde og vil tjene som fylkeskommunens styringsdokument overfor Agder Kollektivtransport som skal drifte kollektivtrafikken.