NRK Meny
Normal

Vil frede hummeren i ti år

Verdens villmarksfond, WWF, krever at hummeren blir totalfredet i ti år fremover. WWF mener dette må til for å redde arten fra utrydding.

Hummer

WWF vil totalfrede hummeren i ti år

Foto: Scanfishphoto

Tilstanden er fortsatt kritisk for den norske hummerbestanden, som er på et historisk lavt nivå.

Fiskere melder om dårlige fangster både på sørlandskysten og ellers i landet. Det er det omfattende ulovlige fisket som fører til den dramatiske situasjonen.

Hummeren er rødlistet som en nær truet art i Norge. WWF krever totalfredning nå for å redde arten.

Fredning umiddelbart

WWF hevder at man ikke har tid til å vente på utredningsarbeid når det gjelder forvaltningn av utrydningstruede arter. De krever at hummmerbestanden er så redusert at den må fredes umiddelbart.

I en pressemelding fra WWF heter det:
"Hummerutvalget holder i disse dager på å sluttføre sin rapport med forslag til ny forvaltning av hummer. Utvalget vurderer flere forvaltningsordninger. WWF mener imidlertid at det er så kritisk for den norske hummerbestanden at den må vernes NÅ. Den nåværende bestanden er under 10 prosent av det som er antatt som maksimalt for bestanden etter 1900. Fangstene ligger også på rundt ti prosent av nivået for vel en generasjon siden. I fjor ble det tatt ca 60 tonn hummer.

Fredes i ti år

WWF har derfor sendt brev til Fiskeriministeren hvor organisasjonen ber om at det umiddelbart innføres en totalfredning av hummeren i en tiårs-periode. Det tar 5-7 år for hummeren å nå kjønnsmodning, og WWF krever derfor at det innføres fredning i 10 år slik at hummerbestanden får anledning til å bygge seg opp igjen. Fisket hadde i 2006 en førstehåndsverdi på vel 11 millioner kroner. WWF mener dette på sikt kan tidobles. Hummerfisket starter vanligvis 1. oktober hvert år.

Flere arter

I Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter i Norge, er hummeren rødlistet som en nær truet art, og direkte fangst på en rødlistet art er ikke akseptabelt. Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010. Samtidig er flere av artene som Norge fisker på nå, oppført som truet eller sårbare, og dette må få direkte følger for reguleringer av fisket. Dette gjelder blant annet ål, uer, nordsjøtorsk og hummer", skriver WWF i en pressemelding..