Viktige krigsminner ødelegges av trær og vegetasjon

Krigsminner på Helgøya i Søgne ødelegges av trær, vegetasjon og tilgroing. Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen er bekymret og krever tiltak for å redde krigsminnene.

Vegetasjon ødelegger krigsminner på Helgøya
Foto: Tormod Christiansen/Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen

Hærkystfort 21./979 Ny-Hellesund ble laget av tyskerne under okkupasjonen av Norge i 1940–45 og anlagt på Helgøya i Søgne i 1942.

Kystfortet skulle fungere som en sikring av vestflanken til Kristiansand festning under krigen, og området fremstår i dag som et friluftsmuseum med restaurerte bunkere og skyts i stilling.

Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen har gjort omfattende arbeider på Kystfortet og krigsfangeleiren siden 1987, men nå står krigsminnene i fare for å forsvinne på grunn av omfattende vegetasjonen og tilgroing i området.

Frykter at krigsminnene går tapt

Da tyskerne ankom stedet i 1942 fremstod området nedbeitet og uten nevneverdig vegetasjon ifølge tidsvitner som foreningen har vært i kontakt med.

Det sier leder Tormod Christiansen.

Området hadde også flere dreneringsgrøfter som førte vannet bort fra de øvre jordene.

Etter krigen stoppet bruken av beitedyr på Helgøya og i dag fremstår området som gammel innmark som har blitt forsumpet etter mangel på drenering.

– Problemet er at vi har en ganske stor gjengroing på kystfortet og det truer nå flere av de største krigsminnene på øya, blant annet den tidligere tyske kjøkkenbrakka. Hvis denne gjengroingen fortsetter så vil flere av grunnmurene rundt på fortet bli sprengt og ødelagt av alle trerøttene, sier Christiansen.

Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen mener det er viktig å fokusere på denne saken, spesielt etter at Riksantikvaren nylig fredet Ny-Hellesund og miljøet der.

Et viktig kulturminne

Maria-Victoria Solstrand

Senioringeniør Maria-Victoria Solstrand hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Allan Klo / NRK

Maria-Victoria Solstrand er senioringeniør i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Hun sier det er meget viktig å ta vare på kystfortet på Helgøya.

– Vi søker nå om penger fra Miljødirektoratet slik at vi kan rydde trær og fjerne tilgroing. Samtidig søker vi om midler til å restaurere selve kystfortet, sier Solstrand.

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen verneområde hadde saken til behandling i sitt møte i desember og det var der bred enighet om at noe må gjøres for å sikre kystfortet på Helgøya.

– Verneområdestyret støtter at det må gjøres tiltak på området. Trerydding er ett av flere tiltak, og vil bli prioritert. Vi vil også jobbe med kystfortet som en del av besøksstrategien for hele området i Ny-Hellesund. Det er ingen tvil om at kystfortet burde ha vært i bedre stand enn tilfellet er i dag, avslutter Solstrand.