NRK Meny
Normal

Vet ikke skolebehovet til unge flyktninger

7 av 8 spurte fylkeskommuner vet ikke hvor mange flyktninger mellom 16-18 år i asylmottakene som har behov for videregående utdanning. Situasjonen er krevende, sier utdanningsleder i Aust-Agder.

Asylsøkere på mottak

Unge asylsøkere på mottak i Norge, men fylkeskommunene vet svært lite om utdanningsbehovet til gruppen mellom 16 og 18 år. (Arkivfoto)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Aust-Agder fylkeskommune forsøker etter beste evne å skaffe seg en oversikt over nyankomne unge flyktninger som har behov for videregående opplæring.

Men det er vanskelig å skaffe seg en slik oversikt.

Karen Grundesen

Seksjonsleder i Aust-Agder fylkeskommune Karen Grundesen.

Foto: Pressebilde Aust-Agder fylkeskommune

Det sier seksjonsleder i utdanningsavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune Karen Grundesen.

– Vi har i januar vært rundt i kommunene for å prøve å få en avklaring på situasjonen. Vi har i dag ikke oversikt over antallet unge flyktninger som har behov for opplæring på videregående nivå, og vi vet jo heller ikke om de som sitter i mottakene nå, fortsatt er der til høsten, sier Grundesen.

Hun sier fylkeskommunen ikke har tilgang til lister over hvem som befinner seg på asylmottak i fylket til enhver tid, og det er dermed ikke mulig å få en oversikt over utdanningsbehovet.

Vi ønsker at fylkeskommunene så raskt som mulig skaffer seg en oversikt.

Stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet Dag Johnsen

Skolene er fleksible

Aust-Agder har i flere år hatt klasser for asylsøkere ved Sam Eyde videregående skole i Arendal og har nå annonsert slike tilbud også i Risør, Setesdal og Lillesand.

– Disse skolene ligger nært flere mottakssentre for asylsøkere og flyktninger og skolene har etablert kontakt med kommunene for å forsøke å skaffe seg en bedre oversikt over situasjonen, sier Grundesen.

Hun sier at de videregående skolene er svært fleksible og er forberedt på at situasjonen er uoversiktlig.

– Skolene er forberedt på at det kan bli både flere og færre klasser for unge asylsøkere fra høsten, sier Grundesen.

Vurderer løpende opptak gjennom året

Aust-Agder fylkeskommune håper å få en bedre oversikt i løpet av våren, men vurderer nå en ny ordning for å avhjelpe situasjonen.

– Vi vil nå vurdere om vi skal innføre løpende opptak gjennom hele året for denne elevgruppen. Det vil kunne gjøre situasjonen lettere for skolene, sier Grundesen.

Det er kommunene som i første omgang har ansvaret for et skoletilbud til unge asylsøkere, men disse ungdommene kan ha rett til videregående utdanning dersom de har en grunnskoleopplæring fra hjemlandet som tilsvarer den norske grunnskolen.

– Det er kommunene som skal foreta denne realkompetansevurderingen av de unge asylsøkerne, men problemet er ofte at disse elevene ikke har noen papirer som kan dokumentere utdanning, sier Grundesen.

Kun 1 av 8 har oversikt

Dag Johnsen

Stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet Dag Johnsen.

Foto: Utdanningsdirektoratet

En spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet nylig har gjennomført viser at kun 1 av 8 spurte fylkeskommuner har en fullstendig oversikt over utdanningsbehovet til asylsøkere mellom 16 og 18 år som bor i ulike former for mottak eller omsorgssentre.

De åtte spurte fylkeskommunene er Oslo, Aust-Agder, Oppland, Rogaland, Hedmark, Finnmark, Nord-Trøndelag og Østfold.

Bare Rogaland svarte ja på spørsmålet om man har en oversikt.

Utdanningsdirektoratet mener fylkeskommunene så raskt som mulig må skaffe til veie informasjon om de unge asylsøkernes utdanningsbehov.

Det sier stabsdirektør i direktoratet Dag Johnsen til NRK.

– Vi ønsker at fylkeskommunene så raskt som mulig skaffer seg en oversikt over denne gruppen. Det er viktig at asylsøkere i denne aldersgruppen nå får informasjon om sine rettigheter til opplæring, sier Johnsen.

Her er utdrag av svarene fra fylkeskommunene:

I Oslo er det nettopp etablert kontakt med mottakene og etablert rutiner for overføring av informasjon slik at utdanningsetaten i kommunen kan motta informasjon om hver enkelt asylsøker og utdanningsbehovet.

Hedmark fylkeskommune gir uttrykk for at det er krevende å få en oversikt over situasjonen rundt flyktninger og asylsøkere i fylket. Hedmark har innhentet tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men de tallene viser ikke aldersfordeling, skriver Hedmark i sitt svar til Utdanningsdirektoratet.

Oppland fylkeskommune har vært i kontakt med både UDI og IMDi for å skaffe en oversikt over antall mindreårige asylsøkere i fylket, men opplever at det er noe usikkerhet knyttet til antall, fordi nye mottak opprettes og andre mottak legges ned.

I Finnmark jobbes det mot de enkelte kommunene for å få en oversikt. Tilbakemeldinger fra kommunene så langt er at også de synes å ha vansker med å kunne oppgi eksakte tall.

Nord-Trøndelag har oversikt over dem som får videregående opplæring per dags dato, men ikke omfanget av søkere kommende skoleår.

Og opplæringsavdelingen i Østfold vil i løpet av våren kontakte flyktningkoordinatorene i kommunene for informasjon og oversikt over beboere i asylmottak og omsorgssentre.

UDI er forundret

Tormod Stavenes

Regiondirektør i UDI Tormod Stavenes.

Foto: NRK

Utlendingsdirektoratet (UDI) er forundret over at fylkeskommunene ikke har den fulle oversikten i denne saken.

Det sier regiondirektør i UDI region Sør, Tormod Stavenes.

– Her og nå stiller jeg meg litt uforstående til problemstillingen og synes det er rart at fylkeskommunene ikke har tatt saken opp med oss i UDI. Det hadde jo vært naturlig, hvis de har et problem som angår oss, at de hadde snakket med oss, sier Stavenes.

Han sier reglene er helt klare i denne saken.

– I avtalene vi har med dem som driver asylmottakene så ligger det inne en rekke rundskriv som angir oppgaver. I et av disse rundskrivene heter det at mottakene skal sikre at barn og ungdom blir meldt inn og ut av grunnskolen og får hjelp til å søke plass i videregående skole. Dette blir gjort rutinemessig for alle ungdommer i mottakene, sier Stavenes.

Han poengterer også at UDI region Sør den siste tiden har sendt ut en oversikt over asylsøkersituasjonen ukentlig.

– Fordi vi hadde den unormale situasjonen i høst, så har vi laget en oversikt som vi hver mandag sender også til fylkeskommunen med navns nevnelse på steder hvor vi etablerer akuttinnkvarteringer. Så dersom det skulle komme opp noen spørsmål så har de i alle fall et utgangspunkt til å ta det opp med oss i en dialogs form, sier Stavenes.

Må ha nær kontakt med mottakene

Janne Duesund

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Janne Duesund.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Janne Duesund sier det er viktig at fylkeskommunene har nær kontakt med asylmottakene i denne saken.

– Vi er kjent med utfordringene rundt dette og ønsker at fylkeskommunene tar direkte kontakt med asylmottakene for å få en oversikt over beboernes utdanningsbehov, sier Duesund.

Hun sier at mange asylsøkere har rett på videregående utdanning og fylkeskommunene må drive kartlegging av hvilke behov den enkelte har.

– Vi har en felles interesse av at de unge asylsøkerne får den utdanningen de har rett på. Også kommunene ønsker mer informasjon om utdanningsbehovet i forhold til grunnskoleopplæring, og vi har ukentlig sendt ut lister med antallet som er på mottak, akuttmottak og omsorgssentre, sier Duesund.

Hun sier situasjonen den siste tiden kan ha vært litt kaotisk for kommunene og fylkeskommunene på grunn av den store tilstrømningen av asylsøkere.