Vennesla får kritikk for svikt i helserutiner

Vennesla kommune får kritikk for svikt i rutinene rundt pasientjournaler og håndtering av medisiner til personer med utviklingshemming. Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Vennesla får helsekritikk
Foto: Terje Sellevold / NRK

Fylkesmannen har foretatt en såkalt systemrevisjon av kommunens arbeid med utviklingshemmede personer over 18 år som bor i egen eller leid bolig.

Hensikten er å sjekke om kommunen gir forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Det er påpekt tre brudd på lovverket etter tilsynet:

  • Kommunen sikrer ikke at journalføringen er i tråd med kravene i lover og forskrifter.
  • Vennesla kommune sikrer ikke at de alminnelige vedtakene tilfredsstiller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak.
  • Vennesla kommune sikrer ikke en forsvarlig medikamenthåndtering.

Gir god omsorg

Ragnhild Bendiksen

Helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen i Vennesla kommune.

Foto: Nina Eilertsen/NRK

Vennesla kommune har seks boligenheter som er tilrettelagt for personer som trenger heldøgns bistand, og hovedsakelig er dette personer med utviklingshemming. I tillegg har kommunen kveldsambulerende team som reiser rundt til de som har bolig andre steder.

Helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen sier kommunen gir god og riktig omsorg til brukerne, men får kritikk for at dette ikke blir dokumentert godt nok slik loven krever.

– Det som er litt trist i slike tilsyn som går på systemrevisjon er at de ikke ser på hva som er bra i utøvelsen av tjenesten, men kun på om internkontrollen er bra. Det at vi gir gode tjenester er jeg selvfølgelig mest opptatt av, men at det kan dokumenteres godt er også kjempeviktig. At fylkesmannen har fokus på dette hjelper oss til også å ha fokus på dette i tjenestene vi gir, sier Bendiksen.

Mangler ved systemene

Fylkesmannen har funnet at kommunen ikke sikrer at journalføringen er i tråd med kravene.

Løpende dagrapportering er sporadisk og fylkesmannen fant at det kunne gå dager og uker mellom hver gang det ble skrevet noe i pasientjournalene. Det var store variasjoner fra bruker til bruker.

Ledelsen i kommunen har heller ikke i tilstrekkelig grad fanget opp den mangelfulle journalføringen gjennom sitt internkontrollsystem. Det er også ansatte som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å bruke saksbehandlingssystemet i kommunen.

Vennesla kommune får også kritikk for ikke å sikre forsvarlig medikamenthåndtering til brukerne.

Det er ingen kontroll på at nyansatte har tilstrekkelig kompetanse i forhold til å håndtere medisiner til brukerne, ifølge tilsynsrapporten.

Hjelp til å bli bedre

– Vi er glade for å få tilsyn, for det hjelper oss til å bli bedre og få orden på de lovpålagte tingene som skal være på plass, sier Bendiksen.

– Men fylkesmannen påpeker at dere bryter loven på flere punkter. Hva tenker du som leder om det?

– Vi tar dette på høyeste alvor. Det ene avviket er allerede løst. Alle ansatte får nå nødvendige kurs og opplæring i medisinhåndtering før de starter i jobb hos oss.

Hun fremhever at fylkesmannen også ga kommunen skryt for oppfølgingen som gis til de utviklingshemmede.

– Vi fikk skryt for at vi hadde dedikerte ansatte som var opptatt av brukerne. De ansvarlige for tilsynet opplevde at vi har veldig gode rutiner på samarbeid med pårørende, gode holdninger og gode individuelt tilpassede tjenester, avslutter Bendiksen.