Varslar full gjennomgang etter datakrasj på sjukehusa

Sykehuspartner, som leverer datasystem til sjukehusa, vil sjå på om systema er gode nok. Fredag vart sjukehusa i Helse Sør-Øst lamma av datafeil.

Sørlandets sykehus i Kristiansand

Sørlandet sykehus Kristiansand var eitt av sjukehusa i Helse Sør-Øst, som vart råka av ein datafeil fredag ettermiddag og kveld.

Foto: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK

– Når vi har komme tilbake i normal drift, må vi sjå på og vurdere om vi må setje i verk ytterlegare tiltak, seier administrerande direktør Gro Gjære i Sykehuspartner.

Det vart slått full alarm ved sjukehusa, då feilen oppstod ved 15.30-tida fredag ettermiddag.

Både Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Telemark og Vestfold og dei tre sjukehusa på Sørlandet vart råka.

Sykehuspartner gjekk umiddelbart i det dei kallar raud beredskap.

I praksis betyr det at dei sette ned ei beredskapsgruppe og oppbemanna for å finne feilen.

Tilsvarande vart også gjort ved fleire sjukehusa, men her var det gul eller grøn beredskap.

Elektroniske pasientjournaler

Helsesystemet DIPS vert mellom anna brukt til å føre pasientjournalar. Dette systemet var nede fredag.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Måtte fram med penn og papir

Ingenting tyder på at dataproblema fekk konsekvensar for pasientar. Men for sjukehuspersonell, som brukar systemet, vart det store utfordringar.

Mellom anna fekk dei ikkje tilgang til pasientjournalar. Dei kunne verken lese eller skrive inn nye opplysningar. Dermed måtte dei fram med penn og papir.

– Det viktigaste pasientdatasystemet vart nede. Vi hadde ikkje tilgang til pasientjournalar, som inneber alt frå diagnosar, registrering av nye opplysningar og behandling. Vi fekk ikkje registrert noko som helst, seier han.

– Alle opplysningar må registrerast i etterkant. Så det blir ein del jobb for dei som kjem på vakt når systemet no er oppe igjen, seier han.

Mellom klokka 19 og 21 fredag kveld var datasystemet oppe på sjukehusa, då feilen vart funne.

– Det var ein komponent i systemet som svikta. Vi har funne ut kva komponent det er, men førebels veit vi ikkje kvifor det skjedde, seier Gjære.

Per W. Torgersen

Per W. Torgersen er teknologidirektør ved Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Veit ikkje kvifor systemet kollapsa

Heller ikkje backup-systemet fungerte som det skulle. Men no har dei funne ei mellombels løysing.

– Situasjonen er stabilisert. No er vårt fokus på feilretting for å komme tilbake i normal situasjon. Vi jobbar parallelt med å få tak i ein ny komponent, seier ho.

Sørlandet sykehus sine tre sjukehus i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord vart også råka av feilen. Her vart det sett grøn beredskap.

– Når slike ting skjer må vi setje i verk manuelle rutinar, beredskapsplanar, og vi kallar inn ekstra mannskap, eller held att folk som skulle ha gått av vakt, seier teknologidirektør ved Sørlandet sykehus, Per W. Torgersen.

Ifølgje Torgersen skal ikkje pasientane ha merka at dei hadde store dataproblem.

– Så hadde vi hell i uhell. Vi hadde lite aktivitet med få akuttpasientar i dette tidsrommet, seier han.