Mener fengselssjef skaper frykt - nå skal han lede 300 ansatte

Sjefen for det nye storfengselet på Sørlandet beskyldes for trakassering og raseriutbrudd. Kriminalomsorgsdirektoratet undersøker nå varslinger fra ansatte om en fryktkultur. Lederen avviser påstandene.

Arendal fengsel utsiden gitter piggtråd mur

Kriminalomsorgsdirektoratet undersøker nå flere varslinger om en fryktkultur ved Arendal fengsel.

Foto: Leif Dalen / NRK

I begynnelsen av september kom en graverende rapport om soningsforholdene ved avdelingen i Arendal, der Frank M.T. Johansen var sjef frem til april i år.

Rapporten avdekket at isolasjon og selvmordstanker preger hverdagen til innsatte.

– Raseriutbrudd fra sjefen

Nå er det arbeidsforholdene som er i fokus og lederstilen til Johansen går igjen i varslingene fra minst fire ansatte.

Flere forteller om raseriutbrudd fra lederen og ansatte som kommer gråtende ut av møter.

– Vi opplever at kollegaer får skyllebøtter for bagateller og at viktige saker ikke løftes oppover. Folk er rett og slett redde, sier én av varslerne til NRK.

Frank M.T. Johansen avviser påstandene overfor NRK, og sier det ikke har funnet sted slike episoder.

– Jeg kan sikkert av enkelte oppfattes som dominant fordi jeg er tydelig og direkte. Og ikke alle liker lederstilen min, men det har aldri vært noe i retning av dette, understreker den tidligere lederen ved Arendal fengsel.

Frank M.T. Johansen

Den nye lederen ved Agder fengsel, Frank M.T. Johansen, avviser at han har en trakasserende lederstil, men mener noen kan oppfatte han som dominant fordi han er direkte i stilen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Avviser fryktkultur

Flere av de siste oppsigelsene ved fengselet skal være en direkte følge av lederstilen, ifølge varslere NRK har snakket med.

– Den autoritære stilen har over tid ført til en fryktkultur som også har forplantet seg ned til mellomledere. Dette rammer ansatte hardt, som sliter med å få tatt opp vanskelige saker, fortelles det.

Johansen sier han aldri har hørt om at ansatte har sluttet pga. hans lederstil.

– De jeg kjenner til har sluttet og fått bedre stillinger eller gått av med pensjon, sier han.

Det blir av flere varslere omtalt som skremmende at samme fengselslederen nå er blitt sjef for nye storfengselet, Agder fengsel, med over 300 ansatte ved avdelingene i Froland, Evje og Mandal.

Etter det NRK kjenner til stemte de ansatte sine representanter imot at Johansen fikk toppstillingen som følge av lederstilen. Johansen innrømmer at varslersakene er svært belastende når han nå leder det nye storfengselet.

– Dette er selvsagt veldig vanskelig og uheldig, men mitt hovedfokus nå er å få til et best mulig Agder fengsel for ansatte og innsatte.

Arendal Fengsel gitter celle port

Sivilombudsmannen kom nylig med en rapport som avdekket høy grad av isolasjon og mange selvmord og selvmordsforsøk blant innsatte ved lukket avdelingen her ved Arendal fengsel.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Mer isolasjon på cellene

Forholdene rundt den aktuelle lederen går også utover fangene i fengselet, ifølge varslere NRK har snakket med.

Dette handler ikke bare om gamle bygninger, men om økt isolasjon på cellene pga. av manglende organisering, og dermed for lite sosial kontakt for ansatte, sies det.

– Det har kommet mange konkrete råd fra kompetente fengselsansatte for å redusere isolasjonen, men dette blir ikke lyttet til, og i verste fall blir det latterliggjort.

Da den mye omtalte rapporten kom i starten på september, uttalte Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger forholdene ved fengselet slik:

– Innsatte som forteller om gråt på cellene, spark i dørene og skriking, er noe vi antar er et resultat av den høye graden av innlåsing og isolasjon.

Frank M.T. Johansen avviser at hans lederstil har påvirket forholdene for de innsatte negativt og mener det er dagens ledelse ved Arendal fengsel som må svare for rapporten.

– Mye av dette har vært utfordrende i årevis, og har hatt sammenheng med bemanning og vanskelig ressurssituasjon, sier han.

Arendal fengsel mur gitter piggtråd
Foto: Leif Dalen / NRK

Støtter varslerne

Varslersakene blir nå gransket av en gruppe i Kriminalomsorgsdirektoratet som skal gjøre undersøkelser og utarbeide en rapport om saken.

Regiontillitsvalgt Erling Rafoss i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i region Sørvest, bekrefter at varslingene dreier seg om lederstil, og at mange ansatte er urolige.

– Det er en alvorlig situasjon både for ansatte og for fengselet for øvrig. Det er forhold som har pågått over lang tid og som har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, sier Rafoss.

Erling Rafoss

Regiontillitsvalgt for KY, region Sørvest, Erling Rafoss bekrefter at varslingene dreier seg om lederstil.

Foto: Erik Wiig Andersn / NRK

Han setter nå lit til at undersøkelsene i direktoratet vil belyse situasjonen grundig og at varslerne blir tatt alvorlig.

Også på dette punktet avviser fengselslederen påstanden.

– Vi har hatt et bra fungerende partssamarbeid i Arendal der vi sammen med de ansatte har forsøkt å finne løsninger i en vanskelig situasjon, sier Johansen.

– Frykter ikke konklusjonene

Regionleder Gudmund Idsøe i Kriminalomsorgen, region Sørvest bekrefter at det er kommet inn en varslingssak, men vil hverken bekrefte hvilken avdeling det gjelder eller hva varslingene inneholder.

– Det er direktoratet som nå foretar undersøkelser i saken, og jeg kan først kommentere denne når det foreligger en konklusjon, sier Idsøe.

Johansen sier han selv har blitt spurt ut om varslingssakene fra direktoratet og at han er glad for at dette nå undersøkes.

– Det er bra at vi får belyst dette og jeg frykter ikke konklusjonene, sier han.

Arendal fengsel utsiden gitter piggtråd mur tak

Lederstilen ved fengselet i Arendal øker isolasjonen av fangene mener varslerne.

Foto: Leif Dalen / NRK