Tvedestrand mangler systemer for hjelp til utviklingshemmede

Tvedestrand kommune har ikke systemer som sikrer at personer med utviklingshemming får individuelle og forsvarlige tjenester som de har krav på. Kommunen får nå systemkritikk fra Helsetilsynet.

Pasientjournaler

Tvedestrand får både journalkritikk og legemiddelkritikk i forhold til helse- og omsorgstjenestene som gis til utviklingshemmede brukere i kommunen. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Colourbox

Fylkesmannen har hatt systemrevisjon i kommunen i perioden fra 30. januar til 8. mai og har avdekket tre brudd på helselovene.

Kommunen har ikke systemer som sikrer at alle brukerne får individuelle og forsvarlige tjenester.

Kommunen får også kritikk i forhold til journalføring og håndtering av legemidler i forhold til brukerne.

Kommunen sikrer ikke at legemidler håndteres i tråd med lovens krav og kommunen sikrer ikke at alle opplysninger om brukeren samles i en journal.

Skal lære av feilene

Jarl Bjørn Hanken

Rådmann Jarle Bjørn Hanken.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Rådmann i Tvedestrand, Jarle Bjørn Hanken, sier til NRK at de tar kritikken på alvor.

– Vi har hatt et tilsyn og dette skal vi lære av. Vi er allerede i gang med å finne løsninger på disse avvikene, sier han.

Hanken er ikke kjent med at lovbruddene har ført til alvorlige eller negative situasjoner for brukerne i kommunen.

– Vi skal nå rette opp i dette og sikre at alle får et best mulig tilbud slik de har krav på. Vi er gjenstand for ulike tilsyn på mange felt hele tiden og det må vi lære av. Det er nesten alltid avvik å finne i de fleste kommuner. Tilsynet gjør oss bedre, sier rådmannen.

Her er noe av kritikken:

 • Det er ikke definert hvem som har det medisinskfaglige ansvaret på hver vakt.
 • Det gis ikke opplæring om den enkelte brukers helseproblemer.
 • Det gis ikke opplæring om bivirkninger ved medikamentbruk.
 • Virksomheten har en skriftlig prosedyre for legemiddelhåndtering som ikke er kjent blant de ansatte. (Den er helt ny).
 • I minst to av ti saker fikk brukeren ikke de tjenestene man skulle ha i henhold til vedtaket.
 • Alle har primærkontakt, men det er ikke en struktur som sikrer samhandlingen mellom primærkontakt og andre som jobber med brukeren.
 • Brukermedvirkning/pårørendemedvirkning er ikke systematisert og er mye opp til den enkelte ansatte/primærkontakt.
 • Retningslinjer for nyansattopplæring er ikke kjent og følges ikke systematisk.
 • Det gjennomføres ikke systematiske evalueringer av vedtakene.
 • Det gis ikke systematisk opplæring i journalskriving.
 • Det blir ikke alltid skrevet referat og det følges ikke med på at referatet blir lest.